Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ برابر با  ۱۲ فوريه ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱  برابر با ۱۲ فوريه ۲۰۱۳
در مورد اين اخبار نظر بدهيد

در مورد اين اخبار نظر بدهيد

ياور

 

کانون مدافعان حقوق کارگر

 

در يک جامعه در حال ويرانی که گرانی و تورم باعث پرواز نان از سفره ی مردم شده است و اکثريت بزرگی از افراد جامعه به خصوص در روستاها و اقوام کوچنده با اين مبلغ ناچيز که به نام يارانه به آن ها پرداخت می شود، روزگار می گذرانند، شيوه وعمل کردی بسيار واپس گرايانه و پيشاسرمايه داری که از مردم افيون زده مشتی بيکار و گدا تربيت می کند، آن هم در حالی که با اين همه ثروت های بيکران در کشور، می بايد با توسعه صنعتی و توليد کالايی آن قدر پيشرفت کرده باشيم که حتا کارگران خارجی هم از سفره ی کار و توليد بهره مند گردند. ولی مديريتی که خود را به مشتی اقتصاددان خود فروخته ، امريکايی (نئوليبراليستی) واگذار نموده است، باعث شده جوانان ما ، دختر و پسر ، ميليونی در انتظار کار باشند و در آرزوی شغلی که بتواند يک حداقل زندگی معمولی را برای خود تشکيل دهند. ولی برنامه های دولت های بعد از جنگ روندی به سوی بيکاری هر چند بيشتر و گرانی و تورم صد چندان افزون تر دارند. در اين شرايط اخبار پنهان کار که رسانه های موجود بدان نمی پردازند يک سوی اين ماسک بزرگ اجتماعی است.ولی اخباری که با تيترهای معمولی درحاشيه های رويه های اين رسانه ها ديده می شوند، گويای غارت ثروت های مردم به وسيله ی مشتی نوبازاری و دلال سنتی خرافی است که روی ديگر اين ماسک اجتماعی است. در چنين وضعيتى هيچ كس در جايگاه خود نيست و نيروهاى تحصيل كرده كه با خون دل و با صرفه جوئى از خوراك و پوشاك خانواده، هزينه هاى سرسام آور تحصيل را پرداخته اند تا شغلى با در آمدى نسبتا كافى داشته باشند، اكنون مجبورند براى گذران زندگى در سخت ترين شرايط به كار مشغول باشند. شما هم به اين نمونه هاى زنده توجه کنيد و نظرات و ديدگاه های خود را برای راهنمايی ما ارسال نماييد.

خبر اول:

از ميان پروژه های نفتی پارس جنوبی

حسين مهربان اهل گچساران (دوگنبدان) ليسانس الکترونيک برق از دانشگاه آزاد شوشتر، فارغ التحصيل سال 87، پس از دوسال خدمت نظام يک سال و 5 ماه است که در پروژه مشغول به کار است. شغل اين دانش آموخته، کارگر ساده برق کار است. در زمان شروع کار کابل کشيِ پروژه ايشان بايد يک کابل سنگين را روی دوش بگذارد و با همياری بقيه کارگران و سوت سرکارگر کيلومترها کابل را در كانال و ارتفاع حمل کنند و بکشند. پدر اين مهندس زحمتکش جوشکار خطوط لوله شرکت نفت ايران درخوزستان بوده است. ايشان خانواده تشکيل داده اند.

خبر دوم:

حميد محبی نسب اهل زاغه خرم آباد، ليسانس مکانيک (قالب ساز) از دانشگاه پارسيان قزوين، محل زندگی کوهستان های آکنده از جنگل های بلوط خرم آباد. پس از سربازی به دليل نداشتن يک رابطه نيرومند (رانت خوار) نتوانست کاری پيدا کند که با تحصيلات و تخصص او هماهنگ باشد. از اين رو اينک در يک شرکت پيمانکار دست سوم به عنوان کارگر کمکی نقاش کار می کند . او با اندوه وافسردگی می گويد:" هر چه باشد از بيکاری و سربار خانواده بودن بهتر است."

خبر سوم:

قدم علی حياتی از اهالی سميرم فوق ليسانس مکانيک ماشين آلات، درحال دفاع از پايان نامه اش می باشد. تخصص در ترموديناميک و مقاومت مصالح طراحی اجزا. از شهريور 91 در پارس جنوبی در يک شرکت پيمانکاری دست سومی کارگر کمکی جوشکار ورق های فلزی است. شغل پدرش باغداری سيب در سميرم بود که بر اثر خشکسالی همه ی 1200 اصله درخت سيب آنها از ميان رفت و درآمد فعلی خانواده ی پدری پول يارانه هاست. قدم علی حياتی از دانشگاه سراسری شيراز ، دانشکده مکانيک در سال 91 فارغ التحصيل شد. قبلا به وسيله ی يکی از استادانش به آموزشکده های کنکور معرفی شده بود که مبلغ 250 هزار تومان می توانست دريافت کند (معافيت کارگاه های زير ده نفر از قانون کار ، هديه جناب گفت و گوی تمدن ها به کارگران ايران مبارک باشد) ايشان به پارس جنوبی آمده اند تا حداقل، حقوق زير خط فقر شامل حالشان شود.

خبر چهارم

بهنام اسدي، ليسانس مديريت صنعتی شغل کمکی انباردار (کارگر ساده)

برادرش ليسانس جفرافيای شهري، کارگر ساده

خبر پنجم:

داود اکبردخت، کارشناس معارف اسلامي، اقتصادي، کارشناس الهيات از دانشگاه امام صادق تهران شغل اول، پيک موتوری به مدت يک سال، شغل دوم راننده تاکسی به مدت يک سال، شغل سوم راپينگ کار ( بستن عايق پشم شيشه اطراف خطوط لوله) ساکن هرسين کرمانشاه.

اين خبرها حاکی از وضعيت جوانان دانش آموخته و دانشگاه رفته ی ماست. تعداد اين افراد در پروژه ها جايی که هنوز کار عملگی پيدا می شود، بسيار زياد است. ولی آنها حاضر نيستند نامشان مطرح شود يا در اين مورد حرفی زده شود. دلشان خون تر از آن است که با انتشار اين اخبار اميدی داشته باشند. در ايران درصد بالايی از مردم ديگر اميدی ندارند که از اين "امام زاده "معجزه ای برخيزد.

خبر ششم

اين خبر از دنيای از ما بهتران است" است. با توجه به اينکه سرمايه داری صنعتی کوچک در ايران نفس های پايانی را می کشد و سرمايه داری صنعتی بزرگ قبلا مصادره شده است) اين خبر مربوط است به دنيای دلال ها و واسطه ها و انگل ها و کاسبکاران نو کيسه.

صبح اقتصاد شماره 2357 پنج شنبه 12مرداد رويه 5: تيتر خبر: "صاحبان هواپيماهای شخصی مجوز تاسيس فرودگاه می گيرند."

در ادامه ی خبر، فرودگاه های خصوصی موجود: فرودگاه آزادی در آبيک قزوين، فرودگاه آسمان در شهر ري، مجموعه سپهر در شمال شهر تهران...

در اين صورت بايد جنگل های شمال را نابود کنند و زمين های سوخته اش را آسفالت کنند تا آقازاده ها در چشم و هم چشمی بتوانند رقابت کنند.(راستی اين زندگی علی گونه است؟!) و به ريش نظريه پردازان جامعه ی بی طبقه ی توحيدی و يا حکومت مستضفان بخندند. ولی مردم ايران استثنايی اند، در طول تاريخ جهان نشان داده اند. اين مردم در حاشيه مناسبات ضدبشری نئوليبراليسم (تعديل ساختاری و خصوصی سازی) شاهد ساکت اين ابعاد نجومی فاصله طبقاتی هستند. بدون اين که ضمير خودآگاه آنها بداند، در ضمير ناخوادآگاهشان همه ی اين واقعيت ها پردازش و بررسی می شود که اين فاصله ايجاد شده را می توانند به صورت فردی پر کنند يا بايد با همياری جمعی به سوی ديگر بروند.

در طول تاريخ ايران هيچ دوره ای نبوده، حتا در دوران حاکميت وحشی ترين اقوام جنايتکار چون مغول که حتا به سگ و گربه های موجود در يک جامعه هم رحم نمی کردند، که ايرانيان در يک انفجار مردمی قوی ترين مناسبات سرکوب گر را سرنگون نکرده باشند. قيام سربداران خراسان و نابودی حکومت های مغول در آن قسمت ايران...

آری زمانی که کارد به استخوان ها برسد، تاريخ ناخودآگاه فرمان هايی صادر می کند که فرد ِتسليم ديروز يک پارچه غوغا و قيام می شود. ايران سرزمين انقلابات مردمی است، از قبل از اسلام تا همين ديروز.

 

پارس جنوبی 6 بهمن 91   

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2013/02/blog-post_12.html#more

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©