اطلاعیه و مصوبات کنگره ی دوازدهم
سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
مرداد ماه ۱۳۸۶
  
 
اطلاعیه کمیته مرکزی: درباره برگزاری کنگره دوازدهم
 
اوضاع سیاسی و وظایف ما
 
تحولات جهانی وچشم انداز ها
مباحثات قبل از کنگره در مورد پیش نویس سند سیاسی
 
پیش نویس قطعنامه سیاسی برای کنگره دوازدهم
هادی میتروی
در حاشیهء کنگرهء دوازدهم سازمان کارگران انقلابی ایران
هادی
کلامی در مورد سند کنگره دوازدهم
فرامرز دادور
نگاهی مختصر به پیش نویس قطعنامه سیاسی
شهاب برهان
ملاحظات و پیشنهاداتی در ارتباط با کلیات پیش نویس سند سیاسی