اسناد کنگره ی شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
مرداد ماه ۱۳۹۰ - ژوئیۀ ۲۰۱۱

اطلاعیه برگزاری کنگره ی شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
پیام کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مردم ایران
پیام کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به خانواده های شهدای راه آزادی و سوسالیسم
سند سیاسی مصوب کنگره ی شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
سند سیاسی مصوب کنگره ی شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) – در فرمات PDF