Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ تير ۱۳۹۶  برابر با ۱۴ جولای ۲۰۱۷

نامه روابط عمومی اتحاد فدائیان کمونیست به شورای نمایندگان و حزب کمونیست ایران!

 

رفقای شورای نمایندگان وحزب کمونیست ایران !

 

سیاست حزب کمونیست ایران درباره اتحاد عمل وهمکاری با جریانات واحزاب ناسیونال مذهبی نظیر خباط ، حزب دموکرات کردستان ایران ، کومله زحمتکشان.. سئوالاتی را برایمان پیش آورده است ما متن اطلاعیه پیشنهادی این رفقارا درباره تحریم انتخابات توسط شورای نمایندگان که پس از اطلاعیه مشترک آنها با جریانات مذکور توسط رفیق هلمت تهیه وارسال شد، برغم وارد کردن برخی اصلاحات مثبت پیشنهادی رفقای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) که تاحدودی آنرا قابل قبولترمیکرد، بدلیل ابهامات اتحاد عمل و همکاری رفقا با احزاب ناسیونال مذهبی کردستان، این اصلاحات را درشرایط ویژه کنونی ولزوم مرزبندی روشن با این کمپ، بدون ذکر اسامی احزاب ناسیونال مذهبی، ناکافی دانسته و آنرا امضا نکردیم .

چون این نوع همکاریهارا با احزاب مذکور نه به نفع طبقه کارگروزحمتکشان کردستان و نه به نفع حزب کمونیست ایران میدانیم ومعتقدیم هرگونه حمایت از این اقدام رفقا تشویق این رفقا و یاتایید آندسته ازرفقائی درحزب است که بیشتر چنین سیاستهای خطرناک برای حال و آینده کردستان، وطبقه کارگرایران، را در حزب دنبال میکنند. علاوه برآن درشرایط ویژه کنونی که این اقدام توسط متحد ما درشورای همکاری صورت گرفته است، این شورا را که مبارزه باگرایشات ناسیونال مذهبی ازجمله وظایف اساسی آن محسوب میشود،با مشکل مواجه کرده و درتناقض قرارمیدهند و شورا را به دنباله روی از کمپ ناسیونال مذهبی ها و درنهایت به توهم توده ها نسبت به آنها دامن میزند و آنها را تقویت مینماید.

ونیز درچنین شرایطی ذکرنکردن نام این جریانات دراعلامیه تحریم شورای نمایندگان که یکی ازاعضای آن حزب کمونیست ایران است، همزمان با آنها نیزوارد همکاری شده( و قبل از صدوراطلاعیه شورا ،اطلاعیه مشترکی با آنها منتشر کرده است)، میتواند درمعادلات منطقه مورد سوء استفاده احزاب ارتجاعی و گروهبندیهای مختلف قرارگیرد و به وجه المصالحه آنها درمعاملات و بده بستانهای پشت پرده با کمپ های ارتجاعی وامپریالیستی که این احزاب بارها خواهان کمک ویاری ازآنها شده اند، قرارگیرد.


البته اینکه اتخاذ چنین سیاستی ازسوی رفقای حزب تا چه حد به اهداف سوسیالیستی و موضع طبقه کارگر لطمه میزند و نیز بی پایه بودن دلایل رفقای حزب که گویا همکاری با جریانات ناسیونال مذهبی درکردستان به نفع طبقه کارگر و سوسیالیسم است،ونیز مماشات برخی از اعضای شورا با خط مشی رفقای حزب ،جای بحث و برخورد مفصلی دارد که به زمان دیگری موکول میکنیم.

 

علی الحال اطلاعیه برغم مخالفت بخشی ازاعضای شورا منتشر شد. بدون اینکه جایگاه بخش مخالفین این اطلاعیه زیرتیتر شورای نمایندگان روشن شود وحقوق آنها رعایت گردد وبه خوانندگان اجازه داده شود که بدانند به چه علت بخشی ازاعضای شورا ازامضاء بیانیه خودداری کرده اند.

 

ازاین رو باوجوداینکه روند شکل گیری اتحاد عمل رفقارا ازابتدا دنبال کرده ایم(البته بیشتر ازطریق اطلاع رسانی احزاب دیگر نظیر حزب دموکرات وغیره چون اوایل مطلبی ازرفقای حزب دراین باره منتشر نشده بود وبعد ازجاری شدن انتقادات خوشبختانه با یکی دومقاله ومصاحبه ازدلایل رفقا مطلع شدیم) ولی هرچه پیش میرویم ابهاماتمان بیشتر میشود ازاین رو ازرفقای حزب درخواست میکنیم دریک جلسه رو به بیرون و یا حتی درونی دراین باره وادامه سیاست همکاری واتحاد با جریانات ناسیونال مذهبی و ضرورت آن دراین برهه زمانی، توضیحات بیشتری بدهند.

 

درضمن ازرفقائیکه بیانیه را امضا کرده اند میپرسیم : تکلیف آن بخش از نیروهای شورا که باشما اختلاف نظر داشتند وبیانیه را امضا نکردند،وبه تعبیر شما یک سوم اعضای شورا را شامل میشوند، چه میشود ؟ از نظر شما آنها هم حق دارند زیر عنوان بخشی از اعضای شورای نمایندگان مواضع خود را اعلام کرده و رو به بیرون توضیح دهند که چرا بیانیه مزبور را امضا نکرده اند؟آیا در مناسبات درون شورا ازچنین حقی برخوردارنیستند.

 

با تشکر از توجه تان

 

روابط عمومی اتحاد فدائیان کمونیست

14مای 2017

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved