Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ ژانويه ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵  برابر با ۱۰ می ۲۰۱۶
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

یارویاوراعتصاب کنند گان زندانی باشیم!

سه تن اززندانیان سیاسی، جعفرعظیم زاده دبیرهیأت مدیره اتحاد آزاد کارگران، اسماعیل عبدی دبیرکانون صنفی معلمان تهران ومحمود بهشتی لنگرودی دبیرکل پیشین وسخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان ایران، به عنوان سه تن واحد، درمحکومیت احکام صادره مبنی برزندانی شدن وبه اعتباراول ماه مه، با طرح خواستهای خود به کل نظام وزندانبا نان، اعلان اعتصاب غذا نمودند واین بیان خود را نیز به عمل درآوردند. این اعتصاب اعتراضی است علیه احکام دادگاههای فرمایشی که این آزادیخواهان حق طلب را به زندانهای طولانی محکوم کرده اند، داد گاههائی که غیرعلنی وبا اتهامات ساختگی برپا شده اند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ازهرصدای آزادیخواهی وحق طلبانه د ر وحشت است و به منظورجلوگیری ازرشد وگسترش اعتراضات، چاره را دردستگیری، اتهامات قلابی، احکام بلند مدت، شکنجه وحتی قتل اعتراض کنندگان می بیند.

هم‌اکنون صدها کارگروآموزگارمعترض که هیچ جرمی به جزدست یابی به خواستهای بحق خود نداشته اند، به زندان افکنده شده اند. کارگران سنندج وسقزکه درپی برگزاری جشن اول ماه مه، روزجهانی کارگربوده اند، بازداشت میشوند، زیرا این خواست انسانی خاری درچشم رژیم اسلامی است. فعالین کارگری ومعلمان که خواست تشکل صنفی مستقل خود رادارند، به زندان محکوم میشوند. کارگری که خواهان افزایش دستمزد است ومی گوید با دستمزدی برابریک چهارم زیرخط فقرقادربه ادامه زندگی نیست، اخراج ودستگیرمیشود. آری، درجمهوری اسلامی احقاق خواستهای اولیه وبدیهی، جرم محسوب میشود که گناهی نا بخشودنی است وبراساس حکم اسلامی بایستی جزای دنیوی و" آخرت " را درباره آنها روا داشت. دررژیم فاسد وجنایتکاری که سران حکومتی وآقازاده ها و عناصری چون مرتضوی ها وزنجانی ها روزانه به دزد یهای کلان دست می‌ زنند وتمامی امکانات حکومتی و" قانونی " برای غارت دسترنج کارگران و سایرزحمتکشان فراهم گردیده است، انتظارمساعدت دولتی، انتظاری بیهوده وابلهانه است. ازهمین روست که برای زندانی آزادیخواه وحق طلب، برای کارگرومعلم معترض درزندان، چاره‌ای جزاقدام به اعتصاب غذا ونمونه هائی مشابه نمی ماند. زندانی حق طلب معترض، مجبوراست که ازجان وزندگی خود مایه بگذارد تا صدای اعتراض خود را به گوش‌های بیرون اززندان برساند وبا جانبداری ازاو شاید سرکرد گان زندانبانان به عقب نشینی وادارشوند.

اعتصاب غذا درزندان یک نوع مبارزه انقلابی است. زندانی خطرات جسمانی را می پذیرد تا به حکم نا عادلانه وفرمایشی ویا فشارها وتضییقات درون زندان اعتراض کرده باشد و به حاکمان بفهماند که با زندانی شدن، مطیع نشده‌ام وهمچنان برخواستهای بحق خود پافشاری دارم. مسلم است که دربسیاری موارد بویژه درکشورهائی که حاکمان دیکتاتور بررأس حکومت قراردارند، نبایستی حتماً انتظارداشت که جنایتکاران حکومتی به خواستهای زندانیان معترض توجه کنند. دراین باره مهم آنست که صدای زندانی به بیرون نفوذ کند وجانبداری را برانگیزد، همانگونه که شاهد پشتیبانی ازصدای اعتراضی جعفرعظیم زاده، محمود بهشتی لنگرودی واسماعیل عبدی می باشیم.

ما فعالان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشورحمایت بی‌دریغ خود را ازخواستهای این آزادی خواهان وحق طلبان اعلام میداریم وهمگان را دعوت به جانبداری ازخواست اعتصاب کنندگان می نمائیم.

طبق آخرین خبر، وضع جسمانی محمود بهشتی لنگرودی مناسب نیست وایشان به بیمارستان منتقل شده است. اسماعیل عبدی را برپایه آخرین اخباردریافتی به مکان نامعلومی انتقال داده اند. همچنین رسول بداقی، معلم سرشناس که پس ازتحمل هفت سال زندان در۱۰اردیبهشت ماه آزاد شده بود، دربیمارستان بهنگام اقدام برای ملاقات با محمود بهشتی لنگرودی با حمله وحشیانه هفت نفرازمأموران امنیتی مواجه میشود. این مزدوران امنیتی آنچنان رسول بداقی را مورد ضرب وشتم قرارداده اند که به گفته شاهدان عینی احتمال شکستگی فک وبینی ایشان بسیارمحتمل میباشد. بداقی را به همراه برادرهمسرش به زندان امنیتی نامعلومی منتقل کرده اند.

نیت مرتجعین اسلامی، عدم نفوذ پژواک فریاد آزادیخواهانه وحق طلبانه این مبارزان اعتصاب کننده و داد خواهان همگام با آنان به خارج اززندان میباشد. به جرأت میتوان گفت : اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی شناخته شده تا همین جا پشتیبانی گسترده معلمان وکارگران دردرون وبرون ایران وبرخی نیروهای بین‌المللی را درپی داشته است که باروری ارزشمندی میباشند.

ما برآنیم: از آنجائیکه ادامه ی اعتصاب غذا می تواند خطرات جسمانی برای اعتصاب کنندگان نامبرده داشته باشد وجنبش کارگری ومعلمان درکناراعضاء خانواده آنان به سلامت آنان دلبند اند، ازآنها تقاضا داریم که اکنون به اعتصاب غذای خود پایان بخشند وهمراه وهمگام با هم، مبارزه برای احقاق خواستها را پیگیرتربا شیوه هائی دیگرادامه دهیم.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

 

۹ مه ۲۰۱۶

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2022 Copyright: All rights reserved