Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰  برابر با ۰۹ ژوئن ۲۰۱۱
اطلاعیه جدید کمپین پناهجویان ایرانی متحصن در گوتنبرگ

 

اطلاعیه جدید کمپین پناهجویان ایرانی متحصن در گوتنبرگ

کمپین پناهجویان ایرانی متحصن در گوتنبرگ با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: خواسته هایمان دست یافتنی شد .تحصن و اعتصاب غذا را پایان دادیم ولی مبارزه تا زمانی که پناهجو هست ادامه دارد. چرا که تانظام های دیکتاتوری حاکم اند،پناهجویان هم هستند و مبارزه برای گرفتن حق پناهجویی هم واقعی و ملموس است!

به گزارش ستاد خبری کمپین در این اطلاعیه آمده است :

جهانیان و ایرانیان هم سرنوشت ;

ما روز اول ژوئن پرواز را به اوج رساندیم آخرین پتکهای خود را بر سر سیاست پناهندگی اداره مهاجرت سوئد چنان محکم کوبیدیم که لبخند نرم را در چهره پارلمان نشینان سوئد دیدیم و دیگر دلیلی برای ادامه این مبارزه به این شکل و در این مقطع زمانی نمی بینیم جز اینکه شکوفا شدن همه قولها و تعهدات دولت مردان سوئد را برای ما به ارمغان بیاورد و همچنان بر خواست دریافت پاسخ اقناعی مان که همانا دریافت حق اقامت است، پای می فشاریم..

بخش وسیع جامعه چند میلیونی ماایرانیان ازروزبه قدرت رسیدن نظام داغ ودرفش اسلامی تاکنون،خروج ازکشوررابه اشکال گوناگون تجربه کرده وسختی این گذررا به جان خریده است.همین شد که ما نیز به مانند دهها،صد ها وهزاران تن ترک دیارکرده ها،امروزبلاتکلیف،بی پاسخ مانده وچشم انتظارپاسخ تقاضای پناهدگی مان دربرابرسیاست یکدست شده اروپا درجای جای جهان، بیرون ازمرزهای ایران در(عراق- ترکیه- یونان ایتالیا- آلمان هلند انگلستان دانمارک- نروژ- سوئدو...)درشهرگوتنبرگ دست به اقدام جمعی،متشکل و مستقل زده ایم.

ما؛اعتصاب غذاوچادرتحصن خود،درمیدان گوستاوآدلف راجمع کرده ایم،اماازاعتراض خود دست نکشیده وتا لحظه به ثمررسیدن این اقدام وسیع،یکپارچه و تاحدی موفق ، عقب نشینی نخواهیم کرد چرا که می دانیم جنایات جمهوری اسلامی را پایانی نیست و مرگ دختری در روز عزای پدر نمونه این جنایت جلادان خامنه ای است ، مایی که هر کداممان با کوله باری از مبارزه و ستیز با ستم حاکم در ایران سختی ها و دشواری راه را طی کرده ایم ، همه اندوخته زندگیمان را در ایران رها ساخته ایم تا در این گوشه از جهان آزادتر ، محکم تر و در شرایط بهتر فریاد مظلومانه ملت مان را به گوش جهانیان برسانیم و حق ادامه حیاتی بهتر را تا زمان آزادی کشورمان برای فرزندانمان داشته باشیم.

مایی که هرکدام مان باکوله باری ازدوندگی، سختی، دشواری راه پشت سر گذاشته شده را طی کرده ایم. همه اندوخته زندگی مان درایران را رها ساخته وپل های پشت سرراخراب کرده تابه مانند شما دراین سوی جهان،آینده ای بهتر،عمدتابرای فرزندان خویش بیابیم.جوانترهامان برای ماندگاری وسازندگی خویش وایرانی آزاد،فرار را برقرار ،دستگیری،زندان، شکنجه و...ارجح شمرده وخود را به این سوی جهان رسانده تاماواگزینند.

متاسفانه هرکدام مان ازده سال به این سو،پاسخ منفی گرفته ایم وبه دیواره سخت سیاست پناهنده پذیری اروپابرخورده ایم وبلاتکلیف،پرونده بسته وبدون مدرک وبرخورداری ازحق زندگی برابررهاشده ایم ،یک صف شدن مان تنها از پس این بلاتکلیفی بود.

یک صف گشتیم وبه مدت 63 روزدردرون کلیسا متحصن شدیم.صدای اعتراض خودبه سوی همه شخصیت های انساندوست،آرمانخواه،فعالین نهادها وانجمن های مستقل فرهنگی واجتماعی،فعالان گروهها،سازمان ها،احزاب،انجمن ها،وکلا،مدیران مسئول درسوئد، خبرگزاری ها،سایت ها و وبلاگ ها درسراسرجهان بلندکردیم وفریاد برآوردیم:ماهم انسانیم وپناهجو،پرونده هامان رابازکنیدتاراه زندگی برابرمان درجامعه سوئدهموارگردد.

باید یادآورگردیم که فریاد بلند و حقانیت خواسته هایمان چنان وجدانهای خفته را بیدار کرد کرد که مطبوعات رژیم خونریز اسلامی برای رهایی از انگشت اتهامی که به طرفش گرفته شده بود دست به قلم شده و با دروغ پردازی های مختلف که ابزار شناخته شده دستش است ما را به باد توهین و تحقیر گرفت تا چهره ای دیگر از ما معرفی کند.

در سایت رجانیوز نزدیک به احمدی نژاد ، خبرگزاری دولتی ایرنا وسپس کیهان شریعتمداری با تیتر: " باورکنید من همجنس بازهستم چرا پناهندگی نمی دهید؟!" مطالبی منتشرشده و آمده است : " شماری عناصرفراری ضد انقلاب که قصد پناهندگی به کشور سوئد را داشتند، دیپورت شده اند.گزارش ها حاکی ازآن است که دولت سوئد حاضر نیست به این عده پناهندگی بدهد و به همین دلیل آنها نزدیک ده روزاست که در گوتنبرگ دست به تحصن وتجمع زده اند." و به همینگونه اراجیف ادامه می دهد : " ظاهرا شماراین عده ۱۳نفراست وجز رئیس حزب چپ سوئد، کسی حاضر به گفت وگو با آنان نشده است. برخی ازعناصر فرصت طلب طی چند سال اخیر با عزیمت به کشورهای اروپایی، ضمن سیاسی و اپوزیسیون معرفی کردن خود ادعاهایی نظیراذیت وشکنجه وتجاوزرا مطرح می کنند. برخی دیگرازآنها حتی حاضرشده اند ادعا کنند همجنس بازیا بهایی و...هستند که حقوقشان درایران نقض شده است. ( کیهان ایران- چهارشنبه ۱۱ ماه مای برابربا ۲۱ اردیبهشت ).

بدین ترتیب می بینیم که رژیم اسلامی دست بردارنیست وازطریق عمله قلم بدست ومزدورخود هرحرکت اعتراضی را کوچک جلوه می دهد وبا انعکاس وارونه آن خبر، حتی منکر(اذیت- شکنجه و تجاوز...)، دردرون کشوردرحق شهروندانش می شود. جنایت کارانی که هرروزازپس روزدیگرجنایت می آفرینند و نمونه اش کم نبوده و نیست!

جدا ازاین،طی مدت تحصن درکلیسا؛ مطبوعات رسانه ای سوئدی به سراغمان آمدند و در روز اول تحصن شاهد حضور و همراهی روزنامه روزنامه های سوئدی و رادیو های محلی ، گروههای دانشجویی مختلف همه و همه چنان کرد که ما را مطمئن کند باید قدمی 10 برابر بزرگ تر برداریم چون یارانی داریم که ما را یاری می کنند و زمانی که چادر را در مرکز شهر بر پا کردیم نه 10 برابر بلکه 100 برابر فشار آوردیم .

.عزم جزم کردیم تاازمحل کلیسا به مرکزی ترین نقطه شهر(میدان گوستاوآدلف)درمقابل شهرداری ودربرابرچشمان شهروندان سوئدی ونمایندگان احزاب پارلمانی بیتوته کنیم وچادر بپا سازیم،فراتر از آن باسازماندهی حساب شده،ازروزدوم مه 2011باتعداد معینی داوطلب ازجمع 70نفره مان دست به "اعتصاب غذای تر"بزنیم.این کردیم و در 26 روز"اعتصاب غذای تر"موفق شدیم؛مطبوعات بزرگ شهررا یکی پس ازدیگری رابه پای چادربکشانیم.

در این بین حمایت"نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور" ازدل چهارمین مجمع عمومی نهادها درهانوفر و همچنین فراخوان مشترک بیش از60 نهاد و جمع وسیعی ازفعالان فرهنگی، اجتماعی وسیاسی ازسراسرجهان در اطلاعیه ای با عنوان : " یک صف شویم ؛ نگاه منتظرپناهجویان مستقردرچادرمیدان گوستاو،چشم براه یکایک ما است"به دفاع ازتحصن ومبارزه واعتصاب غذای پناهجویان درگوتنبرگ ،منتشر شد که بازتاب وسیعی درسطح سایت هایافت.

حرکت اعتصاب غذا هر چند هزینه های زیادی چون ریسک سلامتی دوستانمان را داشت اما تعدادی از آنان وهمچنن دیدار با رئیس دولت سوئددرخیابان مرکزی شهرو ادعای ایشان مبنی براشکال قانونی کار و اینکه دولت ما ناگزیر به تغییر آن مفاددر رابطه با متقاضیان پناهندگی ایرانی درسوئد می باشد،دیدار رهبر حزب چپ سوئد در پای چادر و آغاز گفتگو با تجمع پناهجویان ،همچنین دیداروگفتگوبانمایندگان احزاب وسازمان های پارلمانی درپای چادر و گفتگوی بخش وسیع پناهجویان با آنها،سازماندهی دو حرکت اعتراضی در همان میدان مضمون حرکت مان راعمومی تر نمود. ازسویی یاری های مالی مردم به پای صندوق چادرمان وامضاء گذاشتن آنان در پارچه اعتراضی و کمک های مالی بی دریغ از سوی مردم و سازمانهای مدافع حقوق بشر درعرصه های مختلف وظیفه مندانه قابل تقدیر وچشمگیر بوده که گزارش آن جداگانه به اطلاع عموم خواهد رسید.

همچنین دیدار با نمایندگان اداره مهاجرت سوئد درچادر وگفتگو با آنان موثرو اوج حرکت اعتراضی ما بوده است. این دیدار را می توان فینال این حرکت اعتراضی ما شمرد. چرا که ازاهداف اولیه ما همراهی و هم صحبتی با مقامات اداره مهاجرت وگشودن راهی برای بازکردن مجدد پرونده های بسته بوده است. امروزهریک ازما دربرابر خود کوهی ازاسناد ومدارک دیداربا روزنامه ها، رسانه ها ی فارسی زبان و سوئدی زبان و عکس و فیلم را با خود داریم . گشوده شدن هرپرونده تجمع کننده 90 روزه ما،بامقدارمتنابهی ازاسناد فعالیت این سه ماهه همراه است. خاصه آنکه ضربآهنگ حرکت ما دراعتراض به نظام جمهوری اسلامی و ناامن اعلام کردن ایران و اعتراض به سیاست های ضد پناهندگی سوئد و اتحادیه اروپا همه و همه آمیزه واقعی تحرکت عمومی ما را در این مدت به نمایش گذاشت.

آنگاه که ازدیدار با مسئولین اداره مهاجرت برای گشوده شدن پرونده هامان بشکل قطعی آگاهی یافتیم . با برچیدن چادر ،عزم سفربه استکهلم وهمراهی با پناهجویان ایرانی وفعالان سیاسی آنجا برای پاسخ به اراجیف مطبوعات رژیم اسلامی به پای دیواره سیم خاردارسفارت رفتیم وبا شعاروباندرول واعتراض یک پارچه این نظام را عامل اصلی آواره گی و تبعید خود معرفی کردیم وپس آنگاه دربرابرپارلمان سوئد ضمن تجمع، موفق به دیداردیگرباره با حزب چپ درپارلمان و دیگر نماینده گان شدیم .

و همچنان اعلام می داریم که یک صف متحد هستیم تا وصول به دریافت حق اقامت و زندگی برابرحقوق درجامعه سوئد کمپین را به عنوان ناظر بر اقدامات بعدی اداره مهاجرت زنده و بر پا نگه داشته و بر خوذ لازم می دانیم ازهمه شما ویکایک تان درسراسرجهان که جانبدارما بودید،سپاسی بس فراوان داشته باشیم و نیک برآنیم ؛ چنانچه یاری های بی دریغ هریک ازشما ها نبود، ما درپیشبرد این همه کار، تنها بودیم ویاری ها ی بیدریغ هریک ازشما،بیش از هرچیز پشتیبان حرکت ما بود. ما به این سطح ازپشتیبانی و حمایت هایهای شما می بالیم و با آن زندگی می کنیم.( 6 ژوئن 2011)

امضاء ها کنندگان:

1- محمود راکی 2- بهیه نادری حکاکیان 3- فاطمه نرگس آهو چشم 4- سید علی فاطمی امره 5- فیروز سلیمان زاده 6- علی حسینی 7- رامین صیادی 8- کریم پور ماه 9- غلامحسین صالحی کولایی 10- فرزانه حدادیان 11- ساسان فرخنده محقق 12- اکبر فرخنده محقق 13- خسرو جدیدی 14 کتایون خدا دوست 15- احمد بهرامی 16-- سعید علیجانی مرزونی 17- مهدی شیخ نجدی 18- مرضیه رسول زاده 19- عباس تکلو بی غش 20- اعظم یوسفی 21- غلامرضا یکه زارع 22- موسی حسنی 23- علی امینی 24- فریبا نیشابوریان 25- محمد بهزادی 26- رضا موذنی 27- ندا نایب الصدری 28- آیدا نجفی 29- منیژه قاسمی 30- شهلا وکیلی تجره 31- آویشن نجفی 32- قمر السادات قائم مقامی 33- لیلا پورعبدل فضل 34- رامین عباسی 35 - فلورت معارفی 36- خدیجه مهابادی 37- رضا طاقت فرسا فرد 38- مهدی طاقت فرسا فرد 39- ایمان جلیلی 40- جمیس اودا تولکی ترگور 41- منیژه گودرزی 42- امید خدادادی 43- مازیار زیتون 44- مریم طاقت فرسا فرد 45- سعید کریمی 46- ناصر کریمی 47- نشمیل فتاحی 48- جواد رحیمی 49- مریم فتاحی 50- بهزاد جوادیان 51- بهرام تورانی 52- یعقوب امیری 53- رژین ایران پرست اسکویی 54- علیرضا شفیع زاده 55- محمد اولاد ربیعی 56- لیلا طاقت فرسا فرد 57- پونه خائف 58- مهرداد کریمی 59- مریم بانیا 60- مهناز مسیری منجی 61- صمد اسکندری 62- نصیر لازم پور 63- محمد محمدی 64- بابک قنبری کندری 65- رسول شادمن 66- رسول کریمیان 67- سیامک لشگری 68- سوران کمانگر 69- فردین وکیلی 70- جمال محمدی 71- کریم الیاسی 72- نادر روزان جاهد 73- محمد رضا آرمیون 74- حمیدرضا شجاع زیبا 75- عباس همتی 76- حسن کشت ورز 77- نادیا غریب 78- محمود موسوی

تلفن تماس با ستاد خبری : 0762179679 مهدی نجدی 0737551075 بهزاد جوادیان

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved