Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ برابر با  ۳۰ آوريل ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴  برابر با ۳۰ آوريل ۲۰۱۵
اعلامیه مشترک

اعلامیه مشترک

خجسته باد اول ماه مهِ روزجهانی کارگر

1 Maj

کارگران و زحمتکشان

اول ماه مه ، روز رزم جهانی کارگران در راه است ، فرا رسیدن این روز را به همه شما شاد باش می گوییم !

امروزدرشرایطی به استقبال اول ماه مه، روزرزم تجلی همبستگی انترناسیونالیستی کارگران می رویم که ادامه بحران سیاسی و حکومتی درایران در متن یک بحران منطقه ای و جهانی در حال تشدید است. تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا و همینطور جنبش ضد سرمایه داری در اروپا و آمریکا، افق تغییر را در جامعه ایران بیش از پیش باز کرده است. در این اوضاع دولت های سرمایه داری و امپریالیستی تلاش می کنند تحرک مردم زحمتکش را با اتکا به میلیتاریسم و تهدیدات جنگی و آلترناتیو سازی مهار و سرکوب کنند.

در بستر چنین تهاجمی، دولت های سرمایه داری برای خروج از بحران جاری از طریق به اجراء نهادن برنامه های خشن ریاضت اقتصادی، یورش همه جانبه ای را به طبقه کارگر واقشار محروم این جوامع سازمان داده  و بی وقفه سطح زندگی و معیشت آنها را مورد تعرض قرار می دهند. نمونه فرانسه و تظاهرات اعتراضی کارگری در پاریس- مارسی- بردو و نانس و... در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی ، اخراج کارگران در سوئد، پیشروی مبارزات کارگران وچپ  ها دراسپانیا و یونان درطی سال گذشته همه و همه در امررودرویی با چرخه سرمایه داری جهانی رخ نموده است .

مبارزات کارگران طی سال گذشته را می توان سال مبارزات عمومی بخش های وسیعی از نیروی رنج و کار جامعه ایران دانست . اعتصابات و اعتراضات مداوم و روزانۀ کارگران در سراسرایران برای وصول مطالبات  معوقه شان هیچگاه از چرخش نیا فتاده است . پیشروی قابل  ملاحظه  جنبش کارگری درسال گذشته، تحرک چشمگیر فعالین و تشکیلات کارگری در این سال، نقش کارگران پیشرو در مبارزه  رودررو ونا برابردردرون زندانها و خانواده های فداکار آنان دربیرون زندانها، اعتراضات مداوم بازنشستگان  برای مطالبات عقب مانده ، مبارزات زنان در عرصه های گوناگون خاصه درزمینه تفکیک جنسیتی ، مبارزات گسترده و اعتصابات سراسری و پیشروی خود جوش و پیروزمند معلمین درسراسرایران و تداوم آن وهمچنین اعتراضات و افشاگری شجاعانۀ معلمین زندانی ودرهمبستگی با کارگران پیشرو، اعتراضات گسترده پرستاران و ایستادگی  جسورانه آنان برای کسب مطالبات برحق خود، افشاگری ها و اعتراضات روزنامه نگاران، خبرنگاران، وبلاگ نویسان و نویسندگان ، ناشرین ، هنرمندان و سینماگران ، و نقش آنها در روشنگری و آگاه سازی، مبارزات درخشان زنان و دختران در تمام عرصه ها و پیشرو بودن آنان در بسیاری از اعتراضات و کسب بسیاری موفقیت های نسبی آنان، تداوم مبارزات دانشجویان آگاه و تلاش برای متشکل شدن و حمایت از جنبش کارگری، نقش برجستۀ حقوقدانان و وکلای مردمی وعدالت طلب درحمایت از حقوق اقشار تحت ستم و به زندان افتادن چند تن از برجسته ترین آنان به "جرم" عدالت خواهی، مبارزات و اعتراضات کسبۀ خرده پا، دستفروشان وسایرمزدبگیران دربرابر سرکوب ها و تجاوزات به حقوقشان ، عدم توجه به حقوق کارگران مهاجر ( عراقی-  بنگلادشی  و افغان و...)  و خلاصه بپا خاستن تمامی اقشار پایین جامعه در اعتراض به گرانی، بیکاری، تورم ، تحریم ها وغیره ازاجزای بهم پیوسته ای است که باید مورد توجه ما قرار گیرد!

امسال درایران روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که همچون سال گذشته ، علیرغم همه وعده های پوچ ، دستمزد کارگران همچنان زیرخط فقر است، ، ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی بخش های مختلف صنایع یکی پس از دیگری همچنان ادامه دارد، بیکاری رو به گسترش است و سرکوب فعالین کارگری و بویژه بیکار سازی وبه دادگاه فراخواندن فعالان سازمانده اعصابات و اعتراضات از جمله در معادن بافق – کوشک یزد – چادر ملو – مجتمع پتروشیمی رازی و درکردستان  توسط دولت و کارفرمایان به شیوه رایج بدل گردیده است . درچنین شرایطی هیچگاه نباید  تصور کرد که کنار آمدن و سازش دولت سرمایه داری ​جمهوری اسلامی  با قدرت های امپریالیستی و بویژه ایالات متحده آمریکا، بر سر مسئله هسته ای به معنای کاسته شدن سرکوب ویا باز شدن فضای سیاسی خواهد بود. به عکس، کل حاکمیت از هم اکنون با همه توان خویش،خود را برای مقابله با موج روزافزون همه سطوح مبارزات کارگران – معلمان – پرستاران ومدافعان خود جوش طرفداران محیط زیست وسایرتحرکات توده ای آماده می سازند تا طبقه کارگرو سایراعتراضات مطالباتی درون کشور را به شکست بکشانند و جلوی پیشروی مردم را سد نمانیدتا خود بهتر بتوانند به غارتگری و چپاول منابع طبیعی کشور ادامه دهند و به نجات نظام از سقوط وپیشروی مردم برآیند.

امضاء کنندگان ( یازدهم اردیبهشت ) اول مه ، روزجهانی کارگر و ( دوازدهم اردیبهشت ) ، روزمعلم ، فرصتی است که فعالین و پیشروان جنبش کارگری و معلمان سراسر کشور، اراده جمعی خود را برای گسترده ترین همگرایی های آگاهانه برای ارتقای مبارزات خویش و برای بهم مرتبط ساختن و سراسری کردن این مبارزات اعلام کنند و بر بستر این مبارزات تلاش برای برپائی تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران را گسترش بخشند.   

طی این روزها، همزمان با برافراشتن پرچم مطالبات کارگران و تلاش برای بسیج توده های هر چه بیشتری از کارگران و معلمان و فراخوان خانواده ها، دانشجویان و  دانش آموزان آگاه برای شرکت در مراسم و آکسیون های مستقل اول ماه مه و روز معلم  د رمحیط کار و زیست خود ،لازم می نماید ؛ اجتماعات زرد و فرمایشی هفته کارگری ، که از طرف خانه کارگر رژیم، انجمن ها و شوراهای اسلامی و یا کانون عالی انجمنهای صنفی د رجای جای کشوربرپا می شوند، را قاطعانه تحریم و بایکوت کنند.

آنچه که امروز بیش ازهرموقع، طبقه کارگر ايران بدان نياز دارد تشکل است. کارگران براى دستيابى به مطالبات بيشمارشان احتياج به تشکلهاى طبقاتى خود دارند. ايجاد تشکل براى فشرده کردن صفوف طبقاتی خویش جهت دفاع و کسب حقوق سیاسی و صنفی – بویژه کسب دستمزدهای واقعی- و مبارزۀ قاطع و نهایی با این رژیم ضد کارگری است. برای موفقیت در مبارزه  پیشروی مان، وحدت و همکاری همه تشکل های کارگری ایران یک ضرورت حتمی و غیرقابل اجتناب است. ضرورتی که همه وجدان های آگاه جنبش کارگری به خوبی به آن واقف هستند. ما امیدواریم که اول ماه مه امسال سرآغاز مبارزه همبسته  و متحد برای مطالبات عاجل طبقه کارگر ایران باشد. ما با همه توش و توان خود و ازهر طریق ممکن و موثر یاور و پشتیبان این مبارزات می باشیم.

ما امروز نیزهمچون گذشته ؛ طبقه کارگر، جنبش آزادی خواه زنان، جوانان انقلابی و مردم زحمتکش ایران را به اتحاد و تشکل در سطوح مختلف برای برافراشتن پرچم سوسیالیسم و بسیج حول یک راه حل انقلابی و کارگری فرا می خوانیم 

ما همسو با این روند و در کنار طبقۀ  کارگر و تمامی مبارزین ، به پیشواز این روزهای امید بخش می رویم و اول ماه مه خجستۀ امسال را با شادمانی جشن می گیریم و به تمامی تلاشگران مبارزات تا کنونی، شاد باش می گوییم.

 

پیش بسوی همبستگی تشکل های مستقل کارگری در مبارزه مشترک و متحدعلیه سرمایه !

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

 

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

 

اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

Iransocialist@gmail.com

Darichetv@gmail.com

 

اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر آوريل ۲۰۱۵

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©