Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ برابر با  ۰۷ نوامبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱  برابر با ۰۷ نوامبر ۲۰۱۲
پیام نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج ازکشور

 

پیام نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج ازکشور

درهمبستگی با طبقه کارگراروپا دراعتراض به

سیاست های ریاضت اقتصادی کشورهای سرمایه داری 

رفقای کارگر

امروز بیش ازگذ شته طبقه­ی کارگردرکشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، آلمان، فرانسه و برخی دیگرازکشورهای اتحادیه اروپا بابحران همه جانبه ای روبرو است.  

درچنین شرایطی اعلام اعتصاب عمومی شما درسراسراروپا ودرسطح " اتحادیه اروپایی کارگران "وفراخوان آنان برای تاریخ ۱۴ نوامبررادریافت کردیم. همزمانی اعتراضات شما با اعلام اعتصاب هم طبقه ای هایمان درمعادن آفریقای جنوبی، مبارزه با دولت ها وسرمایه­داری هاروعنان گسیخته را برسربازپس­گیری دستاوردهایی که طی چندین دهه مبارزه به­دست آورده­اید و امروزپیشروی چرخه سرمایه مانع ازحفظ آن دستاوردهاست، ما را بدان وا می دارد که با تمام نیرودرکنارشما وصدای اعتراض شما ها باشیم.   

رفقای گرامی

اعلام اعتصاب عمومی شما برعلیه بیکاری سازی درزمانی است که هم اکنون بیش از۵۰ میلیون کارگردرکشورهای اتحادیه اروپا بیکارشده وخطربیکاری همچنان کارگران شاغل راتهدید می کند. هرچقدر برارتش بیکاران افزوده می شود از نیروی مقاومت ومبارزاتی کارگران کاسته شده ونیروی سرمایه را افزایش می دهد. باید بتوان براین وضعیت فائق آمد وراه را برپیشروی سرمایه وتعرض به زندگی کارگران بست!

فراخوان ۱۴نوامبر۲۰۱۲، می باید تجلی اراده طبقه ای بشمارآید که با دست زدن به اشکال گوناگون ازاعتصابات عمومی گرفته تا تظاهرات، میتینگ وهرسطح ازاعتراض فراقانونی، نارضایتی خود را علیه اجرای طرح های ریاضت اقتصادی درکل اروپا، و بویژه درکشورهای اروپای جنوبی که بحران همه جانبه ای را به دنبال داشته ودرکشورهایی همچون یونان و پرتقال به فاجعه­ای اجتماعی تبدیل شده است، به­نمایش­ بگذارند.

برهمگان مشخص است که سرمایه بحران زده درسطح جهانی و در سیاست ارزی دلار، پوند و یورو خاصه دراروپا که خود را درمرز ویرانی و ورشکستگی بیان می کند، بمانند همیشه درنظر دارد که مخارج خروج از بحران را با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی و بیکاری سازی های توده ای و حتی با به راه انداختن جنگ های منطقه ای وغیره برگرده طبقه کارگرتحمیل کند. درچنین شرایطی طبقه کارگر تنها با به میدان آمدن و تعرض خویش می تواند نقش و موقعیت تاریخی خود را ایفاء کند. و درست با بیان آنچه خود بدان معترفید:" درچنین شرایطی  طبقه کارگرقادرنیست تنها با خواست های دفاعی وتشکلات وسازمانهای دوران عادی مبارزه طبقاتی جلوی یورش سرمایه را سد کند، خواستهائی مانند ۳۰ساعت کاربا حفظ تمام حقوق همراه خواست های سیاسی، هم قادرند توده وسیعی از کارگران را بسیج نمایند و هم بر سرمایه و دولت هایش فشار وارد نمایند."

ما مدافعین طبقه کارگردر سطح نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشوربا چشم انداز و استراتژی همبستگی طبقاتی بین المللی کارگری، خود را درکنار شما یافته وکوشش خواهیم کرد که با تمام توان اخبارمبارزات شما را به گوش کارگران در ایران و دیگرکشورها رسانده ودرهر جائی که هستیم، درتمام کشورهای اروپا درصف مبارزاتی شما، درپیکت ها، تظاهرات و.. درکنارشما باشیم.

ما بر این باوریم که مبارزه ما مشترک است، زیرا که دشمن ما مشترک است. درهر نقطه ای ازاین کره خاکی سرمایه سالار، پیشروی وپیروزی مبارزه طبقه کارگرمتعلق بهمه ما است. ما طبقه کارگرنمی توانیم اساسا به جزنیروی طبقه مان برهیچ دولت سرمایه داری وهیچ جناحی ازطبقه حاکمه سرمایه دار، باورداشته باشیم.

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری

۱۶ آبان ۱۳۹۱ ۶ نوامبر ۲۰۱۲

 

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

 

 In solidarity with protest of working class against austerity policies in Europe

Fellow workers!

Today, more than ever, the working class in countries such as Greece, Italy, Spain, Portugal, Germany, France and other EU countries is facing a full scale, pandemic crisis.

The call for a general strike throughout Europe on November 14th 2012 coincides with the recent announcement of striking miners in South Africa. We're on your side and feel us obliged to support and join the struggles of European workers to reclaim the achievements of decades of struggles.

Dear comrades!

The call for a general strike against mass layoffs, at a time when over 50 million workers in European Union countries are unemployed and the threat of unemployment for many other is higher than ever, is an appropriate answer to the necessity of resistance against the aggression of capital and exploitation of workers.

It is the manifestation of the will of the working class in whole Europe and especially in Southern Europe to express their dissatisfaction against the austerity plans by strikes, demonstrations and rallies across Europe.

It is obvious that the international capital especially in Europe, standing on the edge of an abyss, intends to load the working class with the burden of the financial and stock market crises by austerity policies, mass layoffs and even by sparking regional war.

In such circumstances, the working class cannot only take guard and act defensively. Demands, such as 30-hour workweek with full compensation have the ability to mobilize a large number of workers.

We, the Solidarity Committees with the Iranian Workers' Movement-Abroad, believe that our struggles are common because our enemy is common. We can only have faith in on our own united power and solidarity.

We will put all our efforts to bring your voice to the Iranian workers and will accompany you in your protests.

Solidarity Committees with the Iranian Workers' Movement-Abroad

November 6th, 2012

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©