Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۱ برابر با  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۱  برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲
هرگونه اقدام پلیسی و پرونده سازانه علیه انسانهای مبارز

 

هرگونه اقدام پلیسی و پرونده سازانه علیه انسانهای مبارز

 و زندانیان سیاسی مقاوم و جان بدر برده از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی

را محکوم کنیم!

 

خطاب و هشداربه کلیه احزاب ، سازمانها  و نهادهای مترقی، چپ و ضد امپریالیستی!

خطاب و هشدار به خانواده جانفشانان و جانباختگان زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و رژیم شاه!

خطاب و هشدار به زندانیان سیاسی و جان بدر بردگان از کشتارهای دهه شصت!

خطاب و هشداربه انسانهای آگاه و مبارز!

 

شرایط بغرنج سیاسی و اجتماعی ایران، محتمل بودن برآمدهای توده ای علیه رژیم جمهوری اسلامی و طبقات حاکم، بازتاب خود را درتحرکات بیشتر، ملموس ترومشخصتر جناح های مختلف بورژوازی، برای پیشبرد سیاستهای خود نشان می دهد. ازسویی رژیم با تمام جناح هایش، دست وپا زنان می کوشد تا با موج سرکوب مردم و اعدام زندانیان سیاسی، سیاست وحشتناک اقتصادی و ایجاد فضای رعب و وحشت  برامواج مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان فایق آید وازسوی دیگر، تمامی جناحهای از قدرت رانده شده سرمایه داری، ازسلطنت طلبان گرفته تا رانده شدگان از دستگاه قدرت رژیم جمهوری اسلامی می کوشند ازهم اکنون هر صدای اعتراض و جنبش مستقل طبقات فرودست را در درون خود مضمحل سازند و خود را به عنوان «تنها راه نجات ایران» به توده های مردم ایران عرضه کنند.

بخش لاینفکی ازاین سیاست، خاموش سازی سنگرهای مبارزه فرزندان کارگران و زحمتکشان درهمه عرصه هاست. یکی ازعرصه هایی که به همت زندانیان سیاسی جان بدر برده، فعالین چپ و روشنفکران انقلابی موفق شده صدای اعتراض و خواسته های سرکوب شدگان و فرودستان را به گوش برساند، مسئله زندانیان سیاسی و مبارزه مستقل برای رهایی همه زندانیان سیاسی ودفاع از آزادی بیان و عقیده است.

در پی خالی کردن عرصه مبارزه از مدافعین واقعی مبارزات بر حق مردم، اینک ماه هاست با برنامه ای حساب شده و سیستماتیک به هتک حرمت، افترا زنی و پخش اطلاعات دروغین درباره زندانیان سیاسی مبارز، گفتگوهای زندان و یا هر تشکلی که صدای زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و مستقل را بازتاب می دهد، پرداخته اند. از آن فراتر، چهره های شناخته شده مخالف رژیم جمهوری اسلامی  را که به سیاست های آنان انتقاد دارند، به منفورترین شکل به همسویی با رژیم جمهوری اسلامی متهم می سازند. آنان کوشیده اند ومی کوشند تا این سنگر مبارزه را به بخشی از تیول آلترناتیوهای ساختگی سرمایه داران و طبقات فرادست تبدیل سازند.

 

خوشبختانه با مقاومت درخشان و افشاگریهای رفقا و همبندیان جان بدر برده از کشتارها، سیاست ها و سرمایه گذاری عظیم بورژوازی محلی وجهانی برای «آلترناتیوسازی» در این عرصه، با شکست روبرو شده است و اینک درسطح دیگری ازدریدگی ودریوزگی، زیرپا گذاشتن حداقل پرنسیپ های مبارزه سیاسی را علیه دگراندیشان، بخصوص زندانیان سیاسی مقاوم و سرموضعی تجربه می کنیم.

به همین دلیل، جوشانتاژ وترورشخصیت زندانیان سیاسی مبارز و جان بدربرده ازکشتارهای رژیم جمهوری اسلامی شدتی بیش از پیش یافته است. تلاش وقیحانه ای برای وارد شدن به حریم زندگی خصوصی انسان ها، دروغ پراکنی، پرونده سازی و لو دادن آنان، از کانال های مختلف تاکنون دنبال شده است که هدف این اقدامات ترور شخصیتی و نهایتاً ترور فیزیکی زندانیان سیاسی مبارز در داخل و خارج از کشور می باشد. این پرونده سازی شامل لو دادن وضعیت پرونده و فعالیت ها، دروغ پردازی درباره سابقه مبارزین و نیز کشیدن کروکی و وصل کردن اسامی مستعار و اصلی زندانیان سیاسی و... می باشد.

برای نمونه، اخیراً، یکی از سخنگویان "ایران تریبونال" که درحقیقت یکی از کارگزاران سیاست های یاد شده میباشد با لو دادن اطلاعات پرونده زندانیان سیاسی، نام بردن و علنی کردن اسامی دو تن از عناصر مبارز زمان شاه، دروغ پراکنی درباره چند زندانی سیاسی مبارز و نیز نام بردن و علنی ساختن مشخصات خانوادگی و محل اقامت تنی چند از فعالین گفتگوهای زندان، اقدام به چنین عمل پلیسی ای نموده است.

ما ضمن محکوم کردن شیوه ی پلیسی این سخنگوی "ایران تریبونال" هشدار می دهیم که مسئولیت پیامدهای ناشی ازاین عمل نه تنها برعهده این فرد، بلکه برعهده تمام کسانی است که به هرشکل با اوهمکاری، همراهی وهمیاری می کنند. ما زندانیان سیاسی سابق براین اعتقادیم که حرمت انسانی، هویت حقوقی و آزادی عقیده و بیان جزء لاینفک جامعه ایست که ما بر آن باور داریم.

 

 

گفتگوهای زندان

۲۴ اکتبر ۲۰۱۲

http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=173&cHash=9e6aa26e32ee6f43b7e40e647c7a2ba7

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©