Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۱ برابر با  ۳۰ اگوست ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۱  برابر با ۳۰ اگوست ۲۰۱۲
بيانيه زندانيان بند ۳۵۰ همبستگي با كارگران افريقاي جنوبي

بيانيه زندانيان بند ۳۵۰ همبستگي با كارگران افريقاي جنوبي

 

 

رنج ساليان دراز محروميت و هلاكت ميليون ها نفر به ويژه كارگران سياه پوست افريقاي جنوبي كه از سوي حكومت آپارتايد تحميل مي شد جاي خود را به آزادي و رهايي از عذاب فقر نداد.

 

نوليبراليسم اقتصادي با جابه جايي حكومت پيشين نه تنها از ميان نرفت بلكه با چهره اي دژم و عزمي جهنمي براي غارت و بهره كشي به حيات خود جان تازه اي بخشيد. دولت افريقاي جنوبي اكنون و از مدتها پيش عهده دار وظيفه اي است كه پيش از آن آپارتايد انجام مي داد، .يعني بهره كشي از مردم و منابع اين مردم حتا در مقياسي وسيع تر وشديدتر.

 

آپارتايد ميليون ها نفر را در داخل و دركشورهاي همسايه ي افريقاي جنوبي با ددمنشي از پاي در آورد واكنون در ادامه آن راه سرمايه داري بومي وجهاني به ميليون ها نفر ديگر داغ نكبت زده است.

 

امپرياليسم جديد در لباس نوليبراليسم پس از تغييير حكومت در دفاع از شركت هاي معدني و صنعتي و كشاورزي، به جان مردم فقير سراسر افريقا وجنوبي افتاده است. نمونه ي اخيرش كشتارمعدنچيان معترض افريقاي جنوبي است. تا زماني كه اين كارگران در جهت منافع سرمايه داري جان مي كندند و فقير وبي كار مي شدند و زبان به اعتراض نمي گشودند، كارفرمايان و دولت هم از دموكراسي ظاهري ليبرال دم مي زدند و چهره ي دولت آزاديخواه از خود به نمايش مي گذاشتند، اما بلافاصله پس از آنكه فرياد اعتراض به محروميت و گرسنگي كارگراني بلند شد كه در اعماق 300 متري زمين با كمترين ايمني زمين را مي شكافتند، رژيم آپارتايد اقتصادي و نوليبرالي به روي آنان آتش گشودند. پاسخ شركت هاي بومي وجهاني به درخواست كارگران معدن براي لقمه اي نان و نجات خانواده هايشان از مرارت،‌ كشتن بيش از 30 نفر از كارگران و زخمي و از كار انداختن بيش از يك صد نفر ديگر بود.

 

امپرياليسم نو و رسانه هاي وابسته يه آنان از يك سو و دولت حامي سرمايه داران از ديگر سو به تكاپو افتادند تا از داوري تاريخ بگريزند، خشم مردم اما نمي گذارد اين جنايت از دامن تاريخ كارگر كشي پاك شود. معدن چيان درهمه ي كشورهاي سرمايه داري در فرايند عادي كار خود نيز فجايع بيشماري را تجربه كرده اند. آنها در اعماق زمين جان باخته اند يا در اعتصاب واعتراض از پاي در آمده اند يا رنج و فقر را تحمل مي كنند و نمونه هاي آن در انگلستان، چين، اسپانيا، شيلي و افريقا راهمه به ياد داريم.

 

امورز وضع زندگي در افريقاي جنوبي رقت بار شده است. بيكاري ، فقر پس از اتمام دوره ي آپارتايد هنوز وجود دارد. زاغه ها پرشده است از زنان وكودكان و ازكارگران از افتاده،خيابان را لشگر بي كاران به نمايش گذاشته اند. دستمزدهاي واقعي سقوط مي كنند و از خدمات رفاهي و اجتماعي و آموزش براي بخش وسعي از مردم خبري نيست. مالكين پيشين داخلي وخارجي و عمدتا سفيد پوست بر اريكه ي قدرت اقتصادي نشسته اند. اما سياهان و رنگين پوستان و حتا بخشي ازمردم عادي سفيد پوست در ناكامي كامل اقتصادي به سر مي برند.

 

دولت نئوليبرال كه مردم را به پايان يافتن آپارتايد دل خوش مي كند و با ابزار سهمگين سركوب ادامه راه بهره كشي وغارت منابع گرانبهاي كشور را هموار مي سازد. اين بار ماشين كشتار در جلوي معدن و نيز در زير زمين به جان كارگران محروم و رنج ديده ي سياه پوست افتاد. اين دولت نيز مانند همه ي موارد مشابه از حمايت نظامي و سياسي و رسانه اي امپرياليستي به ويژه امريكا و متحدان ناتو برخوردار است و جنايت بهاي بيشتري را در حق مردم معترض در سر مي پروراند .

 

ما زندانيان كه در راه دفاع از حقوق انساني، آزادي همگاني وعدالت مردم جهان وميهن خود در بند 350 عمر مي گذرانيم وما كه خود را هم بسته ي كارگران جهان و ايران مي دانيم، از اين جنايت بشري به خشم آمده ايم. گر چه نمي توانيم آن را جز از اين طريق ابراز داريم.

 

درحالي كه دست ما براي ياري كارگران كشورمان كوتاه است كه با بيكاري بي سابقه و گسترده و گراني سرسام آور و دستمزدهاي مادون حداقلي روبه رويند و امكان تشكل و اعتراض از ايشان سلب شده است، همدل و همصدا با كارگران آگاه و مردم آزاديخواه جهان اين جنايت را محكوم مي كنيم كه بي شك از چهره هاي عريان همه روزه ي سرمايه داري جهاني است و دل وانديشه و بازوي خود را در كنار مقاومت معدنچيان افريقايي مي گذاريم. به جانباختگان اداي احترام مي كنيم و همدردي عميق خود را با داغ ديدگان ابراز مي داريم.

 

فريبرز رييس دانا، سعيدمتين پور، رضا شهابي، فريدون صيدي راد، سعيد جلالي فر، بهنام ابراهيم زاده

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©