Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۱ برابر با  ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۱  برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲
پشتیبانی فعالان " کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ " از آکسیون ایستاده ٣۰ژوئن و شب همبستگی با کارگران ایران ۷ جولای /

اعتراض به دستگیر شدگان  فعالان کارگری در کرج در شهرهای گوناگون اروپا ادامه دارد.

 

 

 

پشتیبانی فعالان « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ » از آکسیون ایستاده ٣۰ژوئن و شب همبستگی با کارگران ایران ۷ جولای / گوتنبرگ 

 

برای حمایت از آزادی کارگران زندانی که اخیرا دستگیر شدند و دیگر کارگرانی که در زندان به سر می برند و محکوم کردن رژیم سرکوبگر سرمایه داری جمهوری اسلامی ، روز شنبه٣۰  یونی اکسیونی با فراخوان فعالان " کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی"  گوتنبرگ – سوئد در میدان برنس پارکن در شهر گوتنبرگ از ساعت ۱۷ تا۱٨  برگزار می گردد.

ما در پشتیبانی از این اقدام از تمام مردم آزادیخواه و دوستان دعوت می نماییم ، بار دیگر عزم پایدار خود را برای مبارزه با بیداد حاکم در ایران و حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی با حضور خود در این اکسیون مشترک نشان دهند...

این اکسیون توسط  اعضاء " کمپین  " نامبرده در پاسخ به فراخوان " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " و همزمان با تحرکات سراسری که از سوی نهادهای همبستگی و مدافعین کارگری فراخوان داده شده و منحصر به گروه و حزب خاصی نیست.

ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از اقدام آکسیون ایستاده و شب همبستگی با کارگران که ایضا توسط فعالان " کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی"  گوتنبرگ – سوئد که برای شب شنبه ۷ جولای در محل هاکابیون دعوت کرده اند اعلام می داریم

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

۷ تیر ۱۳۹۱ـ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲

 

فراخوان دراعتراض به دستگیر شدگان  ۲۶ خرداد شهر کرج !

 

در روز جمعه ۲۶خرداد ماه ١٣٩١،  نیروهای اطلاعاتی و دیگر نیروهای سرکوب گر  به نشست سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در شهر کرج  یورش بردند.

 یورش به نشست سالیانه فعالان کارگری که با تیر اندازی و ضرب و شتم کارگران و فعالین کارگری حاضر درجلسه همراه بود، ۶۰ نفرازاعضای کمیته هماهنگی  بازداشت و به  زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. بعد از  ٣٣ساعت تعدادی از کارگران بازداشتی آزاد شدند اما هنوز ۹ نفر در بازداشت وزندان می باشند.رضاعسگری،ریحانه انصاری وجلیل محمدی درزندان کرج و میتراهمایونی،  سعیدمرزبان،مسعود سلیم پور، مازیار مهرپور،سیروس فتحی وفرامرزفطرت نژاددرزندان لاکان رشت زندانی می باشند.

 دراین ارتباط "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"  دراطلاعیه های خودبارهااعلام کرده است که تمامی نهاد ها وتشکل های کارگری به این هجوم وحشیانه  و دستگیری وادامه بازداشت  اعضای این کمیته اعتراض کنند.

 براین اساس ما اعضای "کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی" گوتنبرگ – سوئد   به فراخوان آنها براساس وظیفه طبقاتی، جواب مثبت داده وخود راملزم میدانیم  دراین راستا درحد توان، پژواک اعتراض کارگران زندانی  وجنبش کارگری  ایران درخارج ازکشور باشیم.

ما ازتمامی افراد، نهاد ها، سازمان ها و احزاب چپ  وسوسیالیست  می خواهیم  در یک کارزارجهانی درکنارهم به دستگیری وادامه بازداشت وتهدید فعالین کارگری درایران اعتراض کنیم وخواستار آزادی تمامی کارگران زندانی  باشیم .

دراین راستا ما درروزشنبه ٣۰ژوئن درشهرگوتنبرگ / سوئد دست به اعتراض خواهیم زد.

زمان : روزشنبه ٣۰ ژوئن۲۰۱۲

مکان : برنس پارکن

ساعت: ۱۷ تا۱٨

"کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی" گوتنبرگ – سوئد

۲۶/۰۶/۲۰۱۲

 

 

گزارش گردهمایی اعتراضی  ۲۶ ژوئن در پاریس

بدنبال فراخوان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران،جمعیت کردهای مقیم فرانسه،همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران-پاریس واتحادبین الملل حمایت از کارگران درایران،دهها فعال کارگری،اجتماعی وسیاسی عصرسه شنبه ۲۶ژوئن درمیدان تروکادروی پاریس(صحن حقوق بشر)گردهم آمدندواعتراض .نفرتشان را نسبت به رژیم اسلامی ایران وسیاست های سرکوبگرانه وضدانسانیش بنمایش گذاشتند.

حضور فعالین کارگری وسیاسی فرانسوی،ترک، سوری، لبنانی، سودانی و... ازویژه گی این تجمع اعتراضی بود.این همبستگی جهانی با فعالین کارگری،اجتماعی وسیاسی ایران شوری دربین حاضرین ایجادکرده بود وشعارزنده باد همبستگی جهانی بارها ازطرف سخنرانان وبرگزارکنندگان این گردهمایی سرداده شد.

برگزارکنندگان درآغازگزارش کوتاهی ازاعدام های اخیرجمهوری اسلامی ایران ازجمله اعدام چهارنفردرخوزستان، سرکوب فعالین کارگری، دانشجویی وتمامی فعالین اجتماعی طی ماههای اخیر، کارگران وفعالین کارگری زندانی وحمله اخیربه مجمع عمومی کمیته هماهنگی کمک برای ایجادتشکل های کارگری درایران وبازداشت فعالین کارگری درکرج وآخرین وضعیتشان درزندان کرج ورشت دادند.

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی علیه اعدام ها درایران،علیه اذیت وآزارودستگیری وزندانی کردن فعالین کارگری،دانشجویی،زنان و....ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی حمایتشان را از قطع اعدام ها،آزادی تمامی زندانیان سیاسی،آزادی فوری و بدون قیدوشرط تمامی فعالین کارگری واجتماعی منجمله فعالین کارگری بازداشت شده درکرج را اعلام داشتند.

شعارسرنگون باد جمهوری اسلامی ایران نیزبارها ازطرف اجتماع کنندگان داده شد.

ازکلکتیو سندیکاهای فرانسوی حمایت کننده ازجنبش کارگری ایران نمایندگان سندیکاهای ث.اف.د.ت، ث.ژ.ت وسولیدردراین گردهمایی شرکت داشتند ونمایندگان دوسندیکای اف.اس.یوواونساضمن اعلام همراهی وهمدلی با اجتماع کنندگان خبردادندکه امکان حضورندارند.

فیلیپ روو یکی از مسئولین بخش بین الملل سندیکای ث.اف.د.ت ازجمله سخنرانان این گردهمایی بود.وی درسخنانش ازجمله گفت:

ما سندیکاهای فرانسوی نسبت به فعالین کارگری وسندیکایی درایران حساس هستیم واین حساسیت ما ازسرکوب بی سابقه ای که ازطرف رژیم ایران اعمال می شودنشئت می گیرد.

وی همچنین اظهارامیدواری کردکه همراه با دیگرسندیکاهای فرانسوی بتوانندعملا ازفعالین کارگری وسندیکایی درراه ایجادتشکل های مستقلشان حمایت نمایند.

آلن بارون ازسندیکای سولیدرازدیگرسخنرانان بود که طی سخنانی کوتاهی کارنامه کلکتیوسندیکاهای فرانسوی درحمایت از کارگران درایران از بدوتشکیل تا به امروز,ازجمله برگزاری آکسیون های اعتراضی درژنوهمزمان با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کارامسال وسال گذشته وبرپایی شب همبستگی با کارگران ایران درماه مارس سال جاری و...را به سمع حاضرین رساندودرپایان اظهارامیدواری کردکه این همبستگی جهانی ادامه دارباشد.

پس از این پیام ممدو دیوف دبیرکنفدراسیون سندیکاهای مستقل سنگال توسط یکی ازبرگزارکنندگان قرائت شد.

دراین پیام ممدو دیوف همبستگی خود وکنفدراسیون سندیکاهای مستقل سنگال را با فعالین کارگری ایران اعلام داشت.

گردهمایی با نطق کوتاه ،سلامه کیوله مارکسیست وزندانی سیاسی سوری که اخیرا اززندان رژیم سوریه رهایی یافته است، ادامه یافت.

 آقای سلامه ضمن حمایت از مبارزات کارگران ایران درراستای احقاق حقوقشان افزود:بایدبین جنبش های کشورهای مختلف منطقه همبستگی برقرارشودوهمبستگی رالازمه پیروزی درآینده دانست.

وی ضمن یادآوری این امر که هیچ توهمی نسبت به رژیم های دیکتاتوری نباید داشت  اظهار امیدواری کردکه درآینده نزدیک ، شاهد بهارواقعی جنبش کارگری وانقلابی درمنطقه خاورمیانه باشیم.

مصطفی از حزب کمونیست لبنان نیزبا ایرادسخنانی با دفاع ازمبارزات کارگران ایران همبستگی جهانیش را نشان داد.

مهری زندازفعالین زنان آخرین سخنران این گردهمایی بودکه گزارش کوتاهی از وضعیت زنان در ایران داد .

وی ازمحرومیت فردی واجتماعی زنان ایران ، ازتبعیض جنسیتی که درمورد آنان روا می شود ، فشارهائی که به آنان وارد میآید وچگونگی اذیت آزاروسرکوب مستمرشان توسط رژیم ایران سخن گفت .

همزمان با برگزاری این گردهمایی اعتراضی،درضلع دیگرمیدان تروکادرو تجمع اعتراضی دیگری علیه رژیم ترکیه و برای آزادی دانشجویان زندانی درترکیه جریان داشت.دراین تجمع که ازطرف فعالین سیاسی ترکیه ودانشجویان فرانسوی سازمان داده شده بوددههافعال دانشجویی وسیاسی ترک وفرانسوی شرکت داشتند.قبل از راهپیمایی این تجمع کنندگان بطرف سفارت ترکیه،هیئتی از طرفشان درگردهمایی اعتراضی ما حضوربهم رسانیدن وباپخش تراکت وگفتگوبا برگزارکنندگان گردهمایی ضمن اطلاع رسانی ازاهداف تجمع وراهپیماییشان ،بامبارزات کارگران،دانشجویان وفعالین اجتماعی وسیاسی درایران ابرازهمبستگی کردند.برگزارکنندگان گردهمایی هم ضمن سپاسگزاری ازخواسته انهامبنی برآزادی دانشجویان زندانی درترکیه حمایت کرده ورژیم ترکیه را محکوم کردند.

گزارش خبری این گردهمایی از طرف رادیوندا، رادیوبین المللی فرانسه،رادیوفردا(بخش صبحانه با خبر)،تلویزیون تیشک وتلویزیون صدای آمریکا پخش شد.

پیوندها :

گزارش راديو ندا از گردهمائي اعتراضي ايرانيان در پاريس در گفتگو با عليرضا نوائي، بهروز فراهاني و عزيز ماملي

http://www.radioneda.de/2012/06/25/Paris120626.mp3

- رادیوبین المللی فرانسه:

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201206/Perspec_1_26_06.mp3

-رادیوفردا:صبحانه باخبربخش دوم-چهارشنبه27ژوئن

http://www.radiofarda.com/audio/broadcastprogram/593145.html

اتحادبین المللی درحمایت ازکارگران درایران- پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس

 ۲۷ژوئن ۲۰۱۲

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©