Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ برابر با  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱  برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲
کارگران دستگیر شده و زندانی را فورا آزاد کنید

کارگران دستگیر شده و زندانی را فورا آزاد کنید!

 

مامورین جمهوری اسلامی سرمایه، در تاریخ ۲۶ خرداد، ۶۰ نفر از اعضای کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و دیگر فعالین کارگری را در شهر کرج بازداشت کرده¬اند. حامیان سرمایه، کارگران بازداشت شده را به اداره اطلاعات شهرستان کرج واقع در زندان رجائی شهر منتقل کرده و تا کنون خبری از چگونگی برخورد با این فعالین کارگری نرسیده است. این در حالی است که روز به روز وضعیت معیشت و شغل توده¬های کارگر خراب و وخیم¬تر می¬شود و بر تعداد بیکاران و زندانیان کارگرافزوده می گردد.

دولت حامی سرمایه داران درایران که با وجود بحران اقتصادی مزمن و تشدید یابنده، اوضاع  نابسامان اجتماعی را غیر پایدار و در حال فروپاشی می بیند و نیز جنبش طبقه کارگر برای دفاع از زندگی خویش را هر چند غیر متشکل و پراکنده، اما اوج یابنده تشخیص می دهد، می خواهد با بگیر وببند از این اوج یابندگی جلوگیری کند. از طرف دیگر توده¬های میلیونی مردم زحمتکش به فقر کشیده شده و زیر حاکمیت سرنیزه منتظر فرصت هستند تا برعلیه این اوضاع نا بسامان و فلاکت¬بار روز افزون به مصاف برخیزند. آری در چنین شرایطی رژیم¬های سرمایه داری راهی جز یورش به فعالین کارگری و دیگر فعالین عرصه¬های دیگر اجتماعی نمی¬شناسند. طبقه کارگر و تمامی  مردم زحمتکش برای رهائی از چنین اوضاعی و رسیدن به حداقل¬های یک زندگی انسانی، چاره¬ای جز متشکل  و متحزب شدن و مبارزه کردن ندارند.

ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران، ضمن محکوم کردن حمله و دستگیری کارگران، خواهان آزادی فوری تمام فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبش¬های اجتماعی، بویژه فعالین  کارگری دستگیرشده¬ی اخیرهستیم. تمام سازمان¬ها، نهادها و ارگان¬های مدافع منافع طبقه کارگر را به یک مبارزه همه جانبه وهمبسته برعلیه جمهوری اسلامی و برای آزادی تمامی بازداشت شدگان کارگری فرامی¬خوانیم. ما اعلام می¬کنیم که این یورش¬های وحشیانه رژیم نه ازسرقدرت، بلکه استیصال است و طبقه کارگرآن نیروئ اجتماعی است که می¬تواند، زمینه را برای یک مبارزه نهائی برای لغو شرایط موجود اجتماعی و بدست آوردن  نان و آزادی آماده کند. ما خود را در این مبارزه در کنار این نیروی اجتماعی می¬دانیم و برای رساندن صدای اعتراض طبقه کارگر در ایران به گوش هم¬طبقه¬ای¬هایش کوشش کرده وزمینۀ همبستگی جهانی را آماده¬تر خواهیم نمود. طبقه کارگر تنها نیروی اجتماعی است که با اراده متحد و متشکلش می¬تواند بساط رژیم سرمایه اسلامی را برچیند.

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

۱۶ ژوئن ۲۰۱۲

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©