Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۱ برابر با  ۲۰ مارس ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۱  برابر با ۲۰ مارس ۲۰۱۲
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج از کشور

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج از کشور

 

سالی که گذشت!

 

نوروز ۱۳۹۱درراه است .درسالی که گذشت ،سفره کارگران وتهیدستان خالی ترازهمیشه ماند.درآستانه فرارسیدن سال نو، دگربار سفره خالی اکثریت قریب به اتفاق کارگران  و سایرزحمتکشان ایران و رنج آنان رامدنظر آوریم و درره یابی برای حل معضلات جنبش کارگری اندیشه کنیم.درسالی که گذشت، رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی بمنظورپشتیبانی از سرمایه داران ، فشاربر طبقه کارگر رادرزمینه های گو ناگون فزونی داد.فعالین کارگری تحت فشارو پیگرد فزاینده ای قرارگرفتند.دهها کارگرمبارزدیگرازجمله   علی نجاتی،زمانی ،جراحی وبرخی دیگرازفعالین متشکل وسازمانگرزندانی وتعدادی مجبوربه ترک ایران وپذیرش تبعیدشدند.فشار برفعالین کارگری زندانی شدت گرفت .رضا شهابی ،ابراهیم زاده و….مجبوربه تحمل سختیهای بیشمارزندان وتوهین زندانبانان گردیدند.رضا رادرحالیکه ازناراحتی ستون فقرات و گردن رنج میبردواحتمال فلج شدن اوبسیاراست ،اجازه استراحت وآمادگی برای عمل جراحی ندادندوازاستراحت و مداوای موثرعلی نجاتی که ازبیماری قلبی رنج میبرد،جلوگیری کردند.اعتصابات وتحصن های کارگری همچنان بایورش پلیسی و چماقداران حکومتی پاسخ داده شد. ا زهرگونه ا قدام برای ا یجاد تشکل مستقل کارگری جلوگیری به عمل آمد.

 

فشاربرکارگران درسالی که گذشت ،تنهادرمحدوده دستگیری وزندان فعالین کارگری نبود .کل زندگی کارگران ایران موردهجوم رژیم اسلامی قرارگرفت که ابعادگسترده اقتصادی – معیشتی نیزدارد. عدم پرداخت بموقع دستمزدها حتی دربرخی موارد بیش ازسی ماه ،همچنان یکی ازمعضلات کارگران بود.حذف سوبسیدها واجرای هدفمندسازی یارانه ها که فزونی چندباره بهای کلیه مایحتاجات زندگی کارگران رادرپی داشت،تنگ دستی افزون تری را برای همه لایه‌های کارگران به همراه آورد .حداقل قانونی دستمزد323هزار تومان درماه اعلام شد.این مبلغ که دراکثرمواردمراعات نمیشود وبمراتب اندک ترمیباشد(بخصوص درکارگاههای زیرده نفرکه مشمول قانون کارنیستند)   حتی حدودیک سوم خط فقراعلام شده ازجانب مقامات دولتی است.عدم پوشش درمانی وبازنشستگی همچنان معضل بزرگ اکثریت کارگران بویژه کارگران کارگاههای زیرده نفرکه حتی بااستناد به آماردولتی بالغ بر7 میلیون نفرمیباشند وکارگران پیمانی وموقت باقی ماند.قراردادهای موقت که هیچگونه تضمین شغلی برای کارگران ندارندبعنوان شکل عمومی وعمده بکار گماشتن کارگران تثبیت وفزونی یافت.افزایش بیکاری واخراج کارگران تحت عناوین گوناگون شدت داشت .بیکاری جوانان زیر 25 سال، حتی براساس آمارنقاشی شده دولتی ،درمدتی کمترازیک سال ازرقم 24/7درصدبه 29/8 درصدافزایش یافت .طرح اصلاحیه قانون کارکه درصورت اجرا،وضع اشتغال ودستمزدهارابمراتب بدترونابسامان ترمیکند ،هدیه نوروزی رژیم اسلامی به کارگران و سایر زحمتکشان بود .رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در سالی که گذشت روزگاررابرکارگران ایران سیاه ترکرد وامیدبرآن داشت که هرصدای حق طلبانه کارگری راکاملا خاموش کند  .

 

لیک ، درسالی که گذشت ، نه تنها سکوت گورستان برجنبش کارگری ایران حاکم نشد بلکه تعداداعتصابات ، تحصن ها   ،اعتراض نویسی ها و……فزونی داشتند .این اعتراضات گوناگون کارگران که درمواردی نیز با موفقیت نسبی همراه بودن ،خاص یک منطقه مشخص و یا یک رشته صنعتی معین نبودند بلکه درسرتاسرکشور ودراکثربخشهای صنعتی -تولیدی وبخش وسیع کارگران خدماتی جریان داشتند . خواستهای اساسی این اعتراضات کمابیش دریکسانی باهم و عمدتادرزمیته های عدم پرداخت دستمزدها و لغو  قراردادهای موقت و سفیدامضاء و امرآزادی کارگران دستگیرشده بودند . سطوح شکل‌گیری کمیته های دفاعی ا قدام ازرضا شهابی – شاهرخ زمانی وابراهیم زاده ،اوج ایستادگی خانواده‌ها وهم طبقه ایهای آنان درشرایط سرکوب مسلط و مقاومت دلیرانه فعالین کارگری دربند ، هم روحیه بخش برای سایرزندانیان اجتماعی و فعالین درگیر مبارزه درکارخانه ها بود و هم تمامی ترفندهای حکومتی راکه با تشدیدفشار، توهین ، شکنجه و پرونده سازی ،هدف عجز ولابه اززندانیان راداشت ،نقش برآب کرد.

 

هرچنددرسالی که گذشت ،استثماروستم برکارگران فزونی یافت وزندگی آنان تباه ترازپیش شدوفشاروتهدیدبه اخراج وزندان افزایش داشت ، ولیکن دراراده مبارزاتی کارگران نتوانست خللی واردسازد.یک باردیگرثابت شد، درآنجا که ستم هست مقاومت ومبارزه هم هست .این تداوم مبارزه ومقاومت کم نظیرزندانیان کارگری ، جنبه‌های مثبت وامیدوارکننده ی سال پشت سرگذاشته شده است  . اگر بتوان این اعتراضات گسترده وسراسری کارگران و لیکن جداازهم ودرمقاطع وزمانهای متفاوت وحتی بدون خبریابی ازهم را در پیوندباهم درآوردوبه تشکل صنفی -انقلابی کارگری سمت وسوی معین طبقاتی داد،آنگاه درتحت هدایت تشکل سیاسی –انقلابی کارگری ،راه پیروزی بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی وبراندازی هرگونه استثمارانسان ازانسان هموارترخواهدشد. این وظیفه همچنان برشانه فعالین انقلابی کارگری و مبارزان و دوستداران واقعی طبقه کارگر سنگینی میکند.درسالی که گذشت کمیته هاو تشکلات کارگری درون کشورتوانستنددرمواردی همکاریهای ارزنده ای رابه پیش برندو ازجمله برای  خواست آزادی کارگران زندانی، فعالین دستگیرشده درگردهمآئی ها و اعتراضات کارگری ،  برگزاری اول ماه مه و ….یک صدا و یک عمل شوند.  سال پشت سر گذاشته ،   همچنین سال تحکیم پیوندعمیق ترهمبستگی انترناسیولیستی ازاین سوی جهان باکارگران ایران بود که فعالیتهای سندیکاهای فرانسه – کانادا- انگلیس – سوئد و استرالیا نمونه هائی ازآنند.

 

  درسالی که گذشت علاوه برکارگران، مبارزات درخشان زنان علیه قوانین زن ستیزی اسلامی ،مبارزات دانشجویان ومعلمین ومبارزات اقلیتهای ملی ومذهبی برای احقاق حقوق برابر، رژیم ارتجاعی اسلامی راآماج حمله داشتندوبسیاری ازمبارزین این زمینه‌های اجتماعی درزندانهای اسلامی اسیرهستند، بکوشیم .سال نورابه سال واردساختن ضربات کاری بررژیم اسلامی تبدیل سازیم.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

 

نابودباداستثمارانسان ازانسان

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج از کشور

 

nhkommittehamahangi@gmail.com

 

http://nahadha.blogspot.com/

 

boltanxaberi@gmail.com

 

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

 

- کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا kanonhambastegi@gmail.com

 

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com

- کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران- کانادا toronto_committee@yahoo.ca

 

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com

 

iran.turkey.workers@gmail.com  کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

 

leftalliance@yahoo.com – اتحاد چپ ایرانیان – واشنگتن

 

kargar61@web.de نهاد همبستگی با جىبش کارگری ايران هامبورگ

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©