Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ برابر با  ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰  برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱
راستکی است،خوب نگاه اش کنید

راستکی است،خوب نگاه اش کنید!

 

امیرجواهری لنگرودی

 

 

در پست فیس بوکی اش آمده است :«عثمان اسماعیلی؛بازداشت شد» به همین سادگی .

کاک عثمان را با قامتی استواردرکنارچند قلم سطل و ماله و تراز و نبردبان و فرچه رنگ زن،با قلبی به استواری زندگی کارگری اش و دیگر هیچ! درتصاویر بالا می بینیم.خوب نگاه کنیم،راستکی و خودش است!

 

انگار همه جا گله ای میریزند . دریورش شبانه و دزدانه به منزل سپیده قلیان دختر نام آشنای کشورمان چنین کردند .

اینباربه روایت کاک عثمان اسماعیلی،روزچهارشنبه مورخ۲۸مهر۱۴۰۰ساعت شش و چهل و پنج دقیقه غروب در مقابل مسکن مسکونی خود توسط ده ها نفر از نیروهای لباس شخصی بازداشت شد . قابل ذکر است که نیروهای امنیتی از صبح زود تا غروب محل کار و محل زیست این فعال کارگری را تحت کنترل داشتند.

این چندمین باراست کاک عثمان اسماعیلی رادستگیر کرده اندوهربارهم با اتهام ناچسب ونخ نمای " تبلیغ علیه نظام" برپیشانی اش می چسبانند .

کارگربا شرفی که ازهمه بضاعت این دنیای رنگارنگ،جزوسایل کارگری، سیمای براق وآتش زنه خودرا دربرابرنیروهای امنیتی و بازجوییانش را به نمایش می گذارد.

 

وقتی به چهره ماندگار و مطمئن کارگر ساختمانی کاک عثمان دقیق می شوی، می بینی هرروزبا "ماله دستی"،"فرچه رنگریزی دیواری"،"نردبان"و"تراز ساختمان" که بمثابه شاقولی خط نگهدار، درزندگی کارگری اوظاهرمی گردد و ازمحیط کاری به محیط کاری دیگری برای ارائه کارساختمانی درگذراست.

لباس وقواره اورا که نگاه می کنی؛ رنگ خالص معنی بخش شرافت و زحمت و تلاش را عیان می سازد وجلوه سرخ گونه صورتش را دربرابر بازوان توانای او- که نان به سفره می برد-، شکوه رفتاری این کارگرشریف را به نمایش می گذارد،معنی دیگری ازبُود اورابه نمایش می نهد وتو بُرش"جان شیفته" اورا درمحک زندگی کارگر ساختمانی درمی یابی که فخرمی فروشدومی خرامد تا خود را سرفرازبنمایاند! .

دستگاه امنیت استان کردستان باید شرمنده ،همسر، فرزندان و نوه های و بیشمار هم طبقه ای اودربخش نقاشی ساختمان باشند که همکارشان را اینگونه زبونانه به بازداشتگاه می برند تا "سین" و"جین" نمایند.

کارگری که درهرجمع ومحفلی حضورمی یابد، تجلی استواری طبقه اش را به نمایش می گذارد.کاک عثمان روزدوشنبه۲۴ مهر۱۴۰۰درمراسم خاکسپاری دفن "دایه آسه"درسنندج شرکت کند وبرای گل افشانی مادری جانباخته دربرابر حضورصدها نفردرگورستان شهر، به حکم وظیفه سخن بگوید وبرای دستگاه اطلاعات زپرتی کشور،"رد"امنیتی بجا بگذارد؟!

تک دانه های تصویراودرتابلوی بالا، دربرابرابزارکارش،نمای واقعی کارگر ساختمانی ما را بسان پُرنمودارترین صورت ها به ما به رُخ می نمایاند. اورا نه امروزبلکه به دفعات وبه تنهایی ودرکنارکاک "محمود صالحی" به بهانه عکس گذاشتن درفیس بوک به اعتبارتجمع اول ماه مه،روزجهانی کارگر،درشهرسقز بازداشت کرده اند.اوپیروزوسربلند با وجدانی راحت وآسوده،به درون شمع وجودی خانواده وهم طبقه ای های خود بازگشته وبا گردنی سرفراز،سرازپای نشناخته وخود پیروزمیدان شده است وروسیاهی برای زغال ماند!

باید درکله پُوک خود فروکنید ونیک دریابید،جای کارگرزندان نیست،همچنان که جای هیچ معلم- زن آزادیخواه ومطالبه گر-بازنشسته- وکیل ونویسنده وکنشگرمدنی واجتماعی ودادخواهی زندان نیست.

بیشرف های ریزودرشت امنیتی ازجان کارگرساختمانی کاک عثمان اسماعیلی چه می خواهید؟!

اوبه ستیزمسلحانه علیه شما مشغول است که راحتش نمی گذارید؟!

اوعملیاتی  محقیرالعقولی را فرماندهی می کندکه به وحشت افتاده اید؟!

اوسازمانگربلامنازع مردم شریف کردستان است که دربرابرشما رُخ گشوده که اینگونه وحشیانه،با ابزاروالات نظامی درلباس شخصی، نه یک نفرودونفروسه نفروبلکه درجنگی نابرابر برسر وی میریزید تا ابزار رعب و وحشت درجامعه ایجاد کنید و نفس کش بطلبید؟ کورخوانده اید!

بدانیدودریابیدکه اینگونه در سنگ فرش های کردستان،باد می کارید،کسی که باد می‌کارد طوفان دروخواهد کرد ... گفته باشیم!

 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©