اطلاعیه کمیته مرکزی

درباره برگزاری کنگره دوازدهم سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

کنگره سالانه سازمان در مرداد ماه و با حضوراعضاء وشماری مهمان برگزارشد. کنگره با گزینش هئیت اداره کننده وبااعلام یک دقیقه سکوت بیاد جان باختگان راه آزادی وسوسیالیسم شروع بکار کرد.

آنگاه آئین نامه اداره کنگره که مصوب کنگره های قبلی بود، مورد تأیید کنگره دوازدهم قرارگرفت و مقررشد که همین آئین نامه راهنمای اداره کنگره باشد.

دستورکارکنگره:

دستورکارپیشنهادی کمیته مرکزی مورد بررسی وتصویب قرارگرفت.محورهای اصلی دستورکارکنگره چنین بودند:

١-بررسی گزارش سیاسی سند پیشنهادی کمیسیون سیاسی درمسائل داخلی

٢-بررسی گزارش سیاسی- سندمسائل بین المللی

٣-بررسی گزارش عملکرد کمیته مرکزی،نهادها وارگان های تشکیلاتی بهمراه اسنادضمیمه ،ونیز گزارش کمیسیون مرکزی نظارت مرکزی ورسیدگی به شکایات .

٤-انتخاب کمیته مرکزی وکمیسیون مرکزی نظارت ورسیدگی به شکایات

مباحثات مفصلی حول نقد وبررسی سند سیاسی،با مشارکت فعال اعضاء و برخی ازمهمانان صورت گرفت.مباحثات ونقدهای به عمل آمده هم شامل ساختاروکلیات سند بود وهم ناظربرنکات اصلاحی متعدد درهرکدام ازبندها وتدقیق برخی فرمول بندی های سند. نهایتا کمیسیونی برای جمع بندی و دسته بندی کردن انتقادات و پیشنهادات به عمل آمده وانجام اصلاحات لازم براساس آن ها، جهت ارائه مجدد سند به کنگره برای تصویب نهائی تعیین شد. خواننده گان عزیز می توانند بامقایسه سند پیش نویس اولیه که درسایت سازمان موجود است وسند نهائی که در پی این گزارش آمده است، به کم وکیف تغییرات انجام شده پی ببرند.اما بطورخلاصه این تغییرات شامل مجموعه ای ازاصلاحات می گردد که تغییرعنوان سند ازپیش نویس قطعنامه سیاسی به "سند سیاسی ووظایف ما"،و افزودن بند تازه ای بعنوان بند اول درباره بحران اقتصادی واجتماعی و تأکید براهمیت ورود حنبش های اجتماعی وطبقاتی به دور تازه ای ازچالش ها(ودرنتیجه قرارگرفتن بند 1 سابق به عنوان بند 2سند اصلاح شده) وانجام تغییراتی دربرخی فرمول بندی ها و حذف پاره ای  ازعبارات ،نکات اصلی اصلاحات  به عمل آمده را تشکیل می دهند.

سند سیاسی بهمراه تغییرات پیشنهادی درآن پس ازانجام بحث های مکفی، نهایتا با ٧٨% آراء اعضاء شرکت کننده درکنگره به تصویب رسید.

درباره گزارش سیاسی-بخش بین المللی ،پس ازانجام مباحثات اولیه و باتوجه به این که سند مزبور به موقع به پیش مباحثات کنگره ارائه نشده بود و درنتیجه مباحثات لازم حول آن صورت نگرفته بود،وباتوجه به ضیق وقت،کنگره تصمیم گیری درمورد آن را به پس از انجام مباحثات لازم و به نشستی ازاعضاء سازمان موکول کرد.

 پس ازبحث درباره عملکرد سازمان و ازجمله کمیته مرکزی وتصویب آن، وانتخاب اعضاء کمیته مرکزی جدید وکمیسیون نظارت مرکزی وبررسی شکایات ،کنگره سازمان با سخنان  زیرکه توسط یکی ازاعضاء هیئت گرداننده ایراد شد به پایان رسید:

"بنام جان باختگان راه آزادی،برابری وسوسیالیسم وبایاد آنان کنگره دوازدهم را آغازکردیم.درعزمی مبارزاتی باهمه کوشندگان جنبش های کارگری،زنان، ملی، دانشجوئی وجوانان.جنبش اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم،به افتخارهمه آنانی که در راه آزادی،برابری وکمونیسم مبارزه می کنند وما با عزم راسختردرپیوند ژرف وگسترده تربا جنبش های کارگری،رفع ستم ملی،زنان وجوانان،به افتخارجنبش خودمان وسرود خوانان با سرود انترناسیونال کنگره را به پایان می بریم .فردا ازآن ماست"

2007-08-30    ٨/٦/١٣٨٦