Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴ برابر با  ۲۱ فوريه ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴  برابر با ۲۱ فوريه ۲۰۱۶
نهاد های همبستگی :

نهاد های همبستگی :

پشتیبانی از بیانیه پنج تشکل مستقل کارگری

 

درتاریخ سیزده بهمن ماه، پنج تشکل مستقل کارگری درون کشوریک بیانیه مشترک را درباره افزایش دستمزد های کارگری انتشارداده اند. این تشکلات عبارتند از: 1 ـ کارگران پروژه های پارس جنوبی، 2 ـ جمعی ازکارگران پتروشیمی های منطقه ی ماهشهروبندرامام، 3 ـ  فعالان کارگری جنوب،  4 ـ جمعی ازکارگران محورتهران ـ کرج و5 ـ  فعالان کارگری شوش واندیمشک.

 بیانیه ی یاد شده، درزمانی که نظام ضد کارگری اسلامی ایران، جامعه را درگیرانتصابات خود ساخته خویش کرده است، ازچهره های خود فروخته گانی درهیکل وجود ی امثال  «علیرضا محجوب هاـ محمد رضا بادامچی ها ـ سهیلا جلودارزاده ها ـ فاطمه ذوالقدرها» ودهها ریز ودرشت دیگرکه با یدک کشیدن نام کارگرقصد دارند با فریب کارگرا ن به  ً مجلس ً اسلامی راه یابند، پرده برمی دارد. بیانیه یاد شده، درشرایطی که تشکلات دست ساخته حکومتی با استفاده ازکلیه امکانات وبا جانبداری همه جانبه رژیم اسلامی تلاش دارند درهمراهی با سرمایه داران ودولت بمثابه بزرگترین کارفرما، حقوق مسلم کارگران را فدای سود بری بیشترسرمایه داران بخش خصوصی داخلی وخارجی وآقازاده ها گردانند، به درستی به افشای دسیسه های ضد کارگری وآنچه را که ً سه جانبه گرائی ً نام گرفته، پرداخته است. سه جانبه گرائی درعمل دقیقاً یک‌ جانبه گرائی است وهیچ  ارتباطی به حضورنمایندگان واقعی کارگران ایران درآن نشست وبرخاست های دولتی ندارد. دراین میا ن هم دولت وهم محافل دست نشانده ی رژیم اسلامی (خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، شورای عالی کار، اتحادیه زنان سراسرکشور، اتحادیه پیشکسوتان کارگری و ...) که عنوان دروغین تشکلی کارگری را یدک می کشند، یکی پس ازدیگری مدافع تمام عیارسرمایه داران میباشند وبه هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی کارگران ایران را نمایند گی نمی کنند. ازمنظرما فعالان نهادهای همبستگی با کارگران، تشکلی مدافع حقوق کارگران خواهد بود که درپی بهبود واقعی زند گی خانواده کارگری وبهترسازی شرایط کاربرای طبقه کارگرباشد، تشکلی که درمورد دستمزدها، خواهان افزایش آن تا سطح درآمدی برای یک زند گی انسانی ومرفه باشد. تقاضای افزایش دستمزدها درایران برمبنای تورم که تا به امروزکمترمواقعی رقم درست ودقیق آن اعلام شده است، هیچ معنائی جزادامه ی فقروگرسنگی برای یک خانواده کارگری ندارد. زمانی افزایش دستمزد برمبنای تورم معنا پیدا می‌کند که دسمتزدها درسطح یک زند گی مرفه انسانی بوده باشند. درایران که دستمزد کارگران دربهترین موارد درحدود یک سوم زیرخط فقرقراردارند، سخن ازافزایشِ برابربا تورم به معنای ادامه ی محکومیت به فقروگرسنگی است. درایرانی که برپایه اخبارانعکاس یافته 93 درصد ازجامعه کارگری با قراردادهای موقت روبروهستند، اعلام قطعیت بخشیدن به نرخ دستمزد برای این نیروی کارجامعه که مشمول قانون کارکذائی نمی شود، بی‌معنی است.

مبارزه برای افزایش دستمزدها درایران، مبارزه‌ای به حق است که دربرگیرنده خواست کلیه کارگران درسطوح ومؤسسات گوناگون می باشد. زند گی انسانی، حق مسلم کارگران است وبرای آن می بایست  تمامی شیوه‌های مبارزاتی را درخدمت گرفت. لیکن لازمه ی موفقیت در این مبارزه درگرواتحاد ویگانگی طبقه کارگرمیباشد. جمهوری سرمایه داری اسلامی ازتمامی امکانات سرکوب برای جلوگیری ازتحقق خواستهای کارگران استفاده می کند. رژیم اسلامی با تعقیب ودستگیری فعالین کارگری ازهمان ابتدای حاکمیت خود، هدف خفه کردن فریادهای اعتراضاتی کارگران را در دستورداشت. رژیم اسلامی حتی کارگران را درزندان به قتل رسانید وزحمتکشان را درخاتون آباد وبید بلند به گلوله بست، اما قادربه سکوت کشاندن جنبش کارگری نشده است. اعتراضات کارگری آنچنان گسترش یافته‌اند که به جرأت وبراساس داده‌های موجود میتوان گفت که ایران به طورمتوسط با پنج اعتراض کارگری درروز، بزرگترین گسترش اعتراضی کارگری درسطح جهان را دارد. ادامه  این اعتراضات، به‌ خصوص درزمان کنونی که درهای کشوربه روی سرمایه داران و کشورهای  امپریالیستی کاملاً گشوده شده است، خطربیشتری را متوجه دزدان حکومتی میکند وازاینروست که رژیم اسلامی علاوه برتعقیب ودستگیری فعالین کارگری، درصدد دستگیری هرکارگرمعترض برآمده است ودرخاتون آباد، عسلویه، سیمان درود، و... دهها کارگرمعترض را دستگیروزندانی کرد. امروزه رژیم اسلامی درپی ایجاد یک گارد ویژه ازپاسداران ومزدوران حکومتی با تبحردرحمله به کارگران معترض میباشد وآمادگی های لازم را دراستان گلستان به وجود آورده است.

مقابله موفقیت آمیزبا این برنامه های ضد کارگری رژیم اسلامی درگرویگانگی، هم زبانی وهمگرائی هرچه وسیع ترجنبش کارگری است. بدون تشکل مستقل کارگری، توازن قوا به نفع ارتجاعیون حاکم خواهد بود. ایجاد تشکل متحد ومستقل کارگری که بتواند مبارزات کارگران را همسو، یکپارچه، سراسر ی ورشد یابنده سازد، وظیفه ی مبرم کنونی جنبش کارگری ایران است. در نبود چنین تشکلی دراوضاع کنونی کم تاثیری مبارزات جنبش کارگری را بهمرده دارد  که می باید  دررفع آن پیگیرانه کوشا بود. تنها درآن زمان است که کارگران قادرخواهند بود دست یابی به حقوق صنفی خود را بررژیم حامی سرمایه داران تحمیل کرده، به افزایش دستمزد مناسب دست یابند وسرکوبگریهای حکومتی را عقیم گذارند.

ما، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشورپشتیبانی خود را ازبیانیه پنج تشکل مستقل کارگری به مانند اقدام پیشین درحمایت ازخواستهای هفت تشکل مستقل کارگری درایران، اعلام می‌داریم وبا توجه به نیرووامکانات خود درجهت تحقق خواست های بحق کارگران کوشا هستیم.

 

چاره ی رنجبران وحدت وتشکیلات است

برپا باد تشکلات مستقل ومتحد کارگری

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

17 فوریه 2016

  nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

 

*انجمن جمال چراغ ویسی و کمیته حمایت از مبارزات کارگری در ایران(تورنتو) از امضا کنندگان این اطلاعیه نیستند.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©