Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ برابر با  ۲۷ جولای ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴  برابر با ۲۷ جولای ۲۰۱۵
توافقِ هسته ای ، جامِ زهری دیگر

توافقِ هسته ای، جامِ زهری دیگر

 

پذیرش توافق هسته ای ، " جام زهر" دیگری است که رژیم جمهوری اسلامی درباخت خود ، مجبوربه سرکشیدن آن گردید . برنامه‌ تسلیحاتی هسته ای رژیم سرمایه داری  جمهوری اسلامی ، ازهمان ابتدا محکوم  به شکست بود . روشن بود که کشورهای امپریالیستی جهان  به علت سیاست خارجی  وموقعیت استراتژیک ایران درمنطقه  ، اتمام این پروژه راپذ یرا نبود ند واز تمامی امکانات  برای عدم موفقیت  آن استفاده می کردند ـ که کردند ـ . ازمنظرزحمتکشان ایران ، آغازوادامه این پروژه ، هیچ ضرورتی نداشت ودرهیچ زمینه‌ ای کارگشا نبود .  مسابقه هسته ای برای بشریت خطرزا است وراه حل مقابله با دارندگان سلاحهای هسته ای نمی باشد . برعکس می باید درجهت انهدام  کلیه سلاحهای هسته ای درجهان گام برداشت. استفاده علمی ازانرژی اتمی برای خدمت به‌ انسان وطبیعت، جداازآنچه بود که دررآکتورهای اتمی جمهوری اسلامی ، دردستورکارقرارداشت . برای تولید برق نیزدرایران ، علاوه براستفاده ازانرژی فسیلی، امکانات دیگری همچون بهره برداری از نیروی خورشیدی وباد وجود داشت  ـ وهمچنان دارد ـ که هم هزینه ای کمترداشت وهم فاقد خطرات برای محیط زیست بود .  درپی تغییرات گسترده دررآکتورهای اتمی ایران که بخشی ازتوافقات وین می باشد ، تولید برق ازاین طریق ، آینده‌ای کاملاً ناروشن دارد . براحتی می‌ توان گفت که درعمل ، بیش از۱۵۰ میلیارد دلار ازدرآمد کشور ، بیهوده وبرای هیچ به هدر رفته است

لغوتحریمها بخشی ازتوافق هسته ای است. درصورت سربراه بودن جمهوری اسلامی، تحریمهاازطریق شورای امنیت، گام به گام وبرمبنای نظرمثبت بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی ، می تواند لغوشود . تحریم ها سه گونه اند  :تحریم های شورای امنیت ، تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های ازسوی آمریکا . رژیم جمهوری اسلامی برای لغوهرتحریم ، وابسته به دوتوافق ، هم ازجانب آژانس بین‌المللی اتمی وهم ازسوی مرجع تحریم کننده می باشد ، که با توجه به حق وتوی آمریکا درشورای امنیت ، لغوبرخی ازتحریم ها منوط به توافق دوسویه آمریکااست که این وابستگی به جلب نظرموافق آمریکا برای لغواین یا آن تحریم ، می تواند به نوبه خود درگذشت زمان ، نزدیکی های اقتصادی ـ سیاسی را در پی داشته باشد

             دراین شکی نیست، که تحریم های اقتصادی درطی ده سال گذشته، ضربه براقتصادکشوروارد آورده است. آیا تحریم ها وکمبود درآمد حاصله ازفروش نفت ، سبب اصلی خانه خرابی کارگران ایران و سایرزحمتکشان بوده‌اند ؟ روشن است که تحریم ها ، دشواریهای عمومی اقتصاد رامتوجه کل جامعه ساخت وتآ ثیرمنفی خودرا برزندگی زحمتکشان نیزگذاشت. اما مسبب اصلی واولیه نابسامانیهای زندگی کارگران وسایرزحمتکشان ، سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه می باشد ، که آزِسرمایه داران ، دزد یهای کلان دست اندرکاران حکومتی وآقا زاد ه ها ومافیای درون نظام ، ناشی ازماهیت فاسد رژیم ، مزیدبرعلت بوده‌اند . ازپروژه اتمی جمهوری اسلامی که بیهوده بود وارزهنگفتی را به باد داد، بگذریم . همان مقداری که ازفروش نفت حاصل آمد ، درکجا وچه موردی درجهت رفاه عمومی جامعه وبهبود زندگی کارگران وسایرزحمتکشان به کارگرفته شد ؟ آیا واردات بی رویه شکرازخارج که دلالان حکومتی را ثروتمند ترمیکرد واقدامات حکومتی درتخریب نیشکرهفت تپه ، ازنتایج تحریم ها بود ، یا سیاست ضد مرد می سران جمهوری اسلامی ؟  آیا تعطیل مدام این یا آن کارخانه پوشاک ، ازنتایج تحریم ها بودند ، یا سیاست دلالان حکومتی در واردات روزافزون  پوشاک ؟  حتی اگربرخی مواد اولیه مورد نیازکارخانجات پوشاک می باید ازخارج وارد می شد ند ، آیا اختصاص هد فمند ارزبرای این واردات مواد اولیه ضروری تربود  یا واردات بی رویه  پوشاک ؟  آیا دزدیهای میلیاردی سران وپا دوهای رژیم سرمایه داری اسلامی ، ازنتایج تحریم ها بود ند ؟ آیا دسمتزد کارگران ایران درسطح یک چهارم فقرازنتایج تحریم ها است ، یا نتیجه ی سیاست و موضع ضد کارگری جمهوری اسلامی می باشد ؟  آیا دستگیری  وزندانی کردن فعالین کارگری ، پی آمد تحریم ها می باشد ،  یا ازماهیت سرمایه داری اسلامی  نشأت می گیرد ؟  آیا اخراج وسیع کارگران و قراردادهای موقت وسفید امضاء ، ازنتایج تحریم ها بوده‌اند ، یا ناشی ازسیاست ضد کارگری جمهوری اسلامی وخوش خدمتی این رژیم به سرمایه داران می باشد ؟ و........تحریمها  در نابسامانی اقتصاد ایران نقش داشته‌اند ، ولیکن هرگاه نقش اصلی را با نقش فرعی وکمکی تعویض کنیم ، به نتایج نادرستی وحتی زیان باری خواهیم رسید

دراین میان ،  " اصلاح طلبان " حکومتی و برخی ازمنتظرالوکاله های درون وبرون ایران ، سعی دارند  قرارداد وین و لغوگام به گام  ـ  اما مشروط ـ  تحریم ها رابه عنوان دستاورد جلوه دهند ، شاد باش گویند وانسانهای ناراضی ونا امید رابرای چند صباحی دیگربه اغوا وادارند . درپی لغو تحریم ها ، بزرگ سرمایه داران امپریالیستی ، سران رژیم اسلامی ، سرمایه داران داخلی ، آیت الله های شکرخوار وآقا زاده های حکومتی، تنها کسانی هستند که فزون طلبی براندوخته های خود خواهند داشت.اولین هیأت صد نفری آلمانی به ریاست وزیراقتصاد، آغازگر حرکت امپریالیستی به سوی سود بری ازایران بود . درروزهائی دیگر ، شاهد عزیمت هیأتهای بعدی ازسایر کشورهای امپریالیستی خواهیم بود. دستمزدهای کارگری زیرفقردرایران ومنابع زیرزمینی ، نوید بخش حرکت شرکتهای غارتگرجهانی به سوی ایران می باشد. ازاین سفره   پهن شده ، هرکسی سهمی را می خواهد وسرد مداران حکومتی نیزسهم خود را دارند ،  حتی اگربا جناح بند یهای  جد ید ی همراه باشد . البته دزد یها همچون گذشته ، جای ومقام خود را دارد . تمامی جناحهای حکومتی درادامه استثمار روزافزون کارگران هم رأی وهم عمل هستند . سرمایه داران کشورهای امپریالیستی باید بتوانند با خیالی آسوده وبا استفاده از دستمزدهای زیرخط فقردرایران ، برثروتهای خود بیافزایند و جمهوری اسلامی، تضمین کننده این خواست سرمایه داران است . ادامه فزون تراستثمارکارگران ایران وسرکوب شد ید ترهرگونه اعتراض کارگری ،" هدیه‌ای" است که نصیب کارگران خواهد شد

ازنظرما نباید دورداشت ، که عقب نشینی جمهوری اسلامی دربرابرقدرتهای امپریالیستی ، به ناچار ، سرمداران رژیم را درمقابل توده ی رنج وکارجامعه ما شکننده ترمی کند وتوده مردم رادرمقابله با آن‌ جسورترمی نماید . تجربه نشان میدهد که رژیم های سرکوب گردرچنین شرایطی ازعقب نشینی درمقابل پیشروی مردم می‌ترسند . ازاینرو ، خوش بینی به اصلاحات سیاسی یا حتی کاهش سرکوب دردوره پیش رو ، بسیار خطرناک ومصیبت باراست. همه شاهد یم که درپرتو "نرمش قهرمانانه" خامنه ای درهمین دوسال اخیرکه مذاکرات هسته ای فعال ترازگذشته جریان داشته ، دربعضی حوزه ها ، سرکوب ودستگیریها به بهانه‌ های مختلف  شدیدتراز گذشته  بوده است .  کافی است  تهاجم  چندین باره  زندانبانان رژیم به زندانهای رجائی شهرواوین ، دستگیریهای گسترده فعالین کارگری و به شلاق کشاندن کارگران رابه یاد آوریم . لذا باید با  صدای بلند اعلام داشت : درجمهوری اسلامی سرمایه، هیچگونه امکانی به بهبود وضع زندگی کارگران وجود ندارد. بهبود زندگی کارگران درگروسازمانیابی تشکل مستقل وطبقاتی آنان وبربسترسرنگونی جمهوری اسلامی ومناسبات ضد انسانی سرمایه داری است . دراین راه باید کوشید وازامیدهای باطل دل برید

                 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

فعالین کارگری زندانی ، زندانیان سیاسی آزاد باید گرد ند        

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری درایران ـ خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

يكشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۶ جولای ۲۰۱۵

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©