Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ برابر با  ۲۲ ژانويه ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲  برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۴
به یاد کارگران جان باخته خاتون آباد

 

 

به یاد کارگران جان باخته خاتون آباد

 

  چهارم بهمن دهمین سالروز مبارزات درخشان کارگران مجتمع مس خاتون آباد از توابع شهربابک است. کارگران این مجتمع که درشرایط بسیارسخت کاری، نا امنی محیط کار، عدم تأمین شغلی وآلودگی شدیدمحیط کاروزیست، مجبوربه کاربودند، ازاواخردی ماه 1383  آغازبه اعتراض جمعی کردند وخواستاراستخدام دائم و قطع اخراجها شدند. پاسخ مسئولان مجتمع، ناشی ازماهیت سرمایه داری و ضدانسانی آنها، منفی بود. کارگران مصمم و متحد درپیشبرد مبارزه بودند. تحصن درمحیط کارآغاز شد. کارگران، دروازه های مجتمع وجاده منتهی به آنها رابستند. فریاد اعتراض کارگران، درشهربابک طنین افکن گردید. درپی همدردی همگانی، همراهی ها آغاز شد. اوج مبارزه درشنبه چهارم بهمن ماه بود.مبارزه ازمحیط کاربه خیابان کشیده شد. در این روز چند صد کارگر اعتصابی درتظاهرات خیابانی به سوی فرمانداری شهر روانه شدند تا با اعلام پافشاری برضرورت تحقق خواستهای خود، فریاد خشم خویش را دربرابر مقامات دولتی نیز ابرازدارند. بسیاری ازخانواده های کارگران و اهالی شهربابک، همراه وهمگام با کارگران اعتصابی شدند. شهربابک تقریبا یک پارچه به حرکت درآمده بود.

 

 چهارم بهمن، سالروز کشتارکارگران خاتون آباد توسط جنایتکاران اسلامی است. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، کارگران را اززمین وهوا به گلوله بست. دراین روز دهها تن ازتظاهرکنندگان زخمی شدند و چهارتن ازکارگران بنامهای: جاویدی، ریاحی، مؤمنی ومهدوی و همچنین یک دانش آموز بنام پورامینی به ضرب گلوله های رژیم جهل وفساد اسلامی، جان باختند. یادشان گرامی باد وراهشان پیروز.  هرچند این جنایت، اولین کشتاردرجمهوری اسلامی نبود، ولیکن نشان داد که تمامی جناحهای حکومتی در سرکوب و کشتار مخالفین سیستم سرمایه داری وهر آن کس که درپی عدالت و برابری باشد، همصدا وهم رأی هستند. کارگران خاتون آباد درزمان ریاست جمهوری خاتمی به قتل رسیدند. خاتمی، کسی بود که با ادعای عدالت خواهی ورفاه، توده های مردم را فریب داد و به ریاست جمهوری رسید. حذف بیمه کارگاههای زیر ده نفر یکی از دهها شاهکارهای او در خدمت به صاحبان سرمایه و کارفرمایان بود. عدالت خواهی او، کشتارکارگران خاتون آباد و دانشجویان معترض، قتلهای زنجیره ای و.....ورفاه ادعائی او، تشدید فقردرایران وافزایش بیکاری بود. 

 

 توده های ناآگاه درآن زمان فریب خوردند اما متأسفانه، تجربه آموخته نشد. هشت سال بعد، آخوندی دیگر بنام روحانی، باچهره سیاسی مشابه و وعده ووعید های دروغین، فریب توده های ناآگاه ر اتنها با تکیه برامیدواهی مردم به بهبود، تکرارکرد. حتی اگرناآگاهی توده های مردم دراین دوانتخاب، تاحدودی ناشی ازکم کاری متحدانه افراد و نیروهای آگاه ومبارز باشد، نمی بایست نقش مخرب دوستان دروغین مردم دراپوزیسیون غیردولتی را که زمام داری خاتمی را«انقلاب دوم» ویا مشابه آن نامیدند و یا مردم رابه شرکت درانتخاب روحانی دعوت کردند نادیده گرفت. تمامی جناحهای جمهوری اسلامی، چه درقدرت وچه بصورت منتظرالوکاله وبا هررنگ و شمایل ازیک قماشند. آنان جز ادامه استثمارکارگران واستبداد و چپاول دسترنج زحمتکشان و ثروت عمومی، هدفی ندارند. دیکتاتوری سرمایه داری بخصوص آغشته به جهالت، خرافات و توحش مذهبی چون جمهوری اسلامی؛ اصلاح پذیرنیست وهرامیدی به آن داشتن، بیهوده است.

 

سرمایه داری اصلاح ناپذیراست و می باید سرنگون شود. راه دیگری برای برقراری عدالت وبرابری نیست.

برای یک باردیگر، توحش اسلامی به بارزترین شکل خود تظاهرکرد و خون کارگران در پی حملات هوائی و زمینی مزدوران سرمایه درچهارم بهمن ماه1383 برخاک ریخته شد. اما درچهارم بهمن یکباردیگردیده شد که هر جا ستم هست، ایستادگی هم هست. کارگران خاتون آباد و بسیاری ازاهالی محل نشان دادند که ستم را پذیرا نیستند. چهارم بهمن1338 اوج مبارزات آن زمانی کارگران خاتون آباد و درعین حال بذرپاش مبارزات آتی کارگران مجتمع مس خاتون آباد بود. ازآن زمان تاکنون بارها شاهد اعتراضات وتحصن های کارگران خاتون آباد بوده‌ایم. آخرین نمونه ی آن درهمین سال (1392) بین چهارم تا نهم اردیبهشت ماه روی داد. بیش از 300 کارگر برای مدت چندین روز با خواست اجرای مفاد قراردادهای استخدامی مبنی برادامه استخدام، درمحیط کارخانه تحصن کردند و دروازه های ورودی مجتمع را بستند.

درسالروز چهارم بهمن، یاد کارگران جانباخته خاتون آباد را بزرگ می‌داریم و  برمبارزات دلاورانه آن‌ها ارج می نهیم.

    تنفروانزجار دگرباره خود را از رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی اعلام می کنیم.

 

پیروز باد جنبش کارگری ایران

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

بهمن۱۳۹۲

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©