Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ برابر با  ۲۷ آوريل ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۰  برابر با ۲۷ آوريل ۲۰۱۱
يانيه شماره 2 شوراى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر سال 90

بيانيه شماره ۲ شوراى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر سال ۱۳۹۰

 

فراخوان زمان و مکان های مراسم ها - ساعت ۵ عصر سراسر کشور

سال ستيز طبقاتى به جاى جهاد اقتصادى

 

در آستانه ى روز جهانى كارگر،۱۱ ارديبهشت (اول ماه مه) ستيز كارگران عليه سرمايه دارى اسلامى در ايران شكل ديگرى به خود گرفته است؛ از جمله اعتصاب پيروزمندانه كارگران در پتروشيمى در ماهشهر و چند ماه قبل اعتصاب كارگران پتروشيمى در تبريز، كه منجر به تغيير قرارداد هاى موقت شركت هاى پيمانكارى به قراردادهاى ميان مدت شد، نشان از خيزش جديدى در مبارزات كارگران عليه سرمايه دارى دارد. لازم است كه علاوه بر تمامى اقشار مختلف طبقه ى كارگر، كارگران بيكار و اخراجى و به وي‍ژه تمامى كارگران قرارداد موقت، سفيد امضا و بى قرارداد و كارگران شركت هاى پيمانكارى هر چه بيشتر ضمن اعتراض و اعتصاب، قدم هاى استوارترى براى ايجاد تشكل هاى مستقل و خود ساخته ى خود بردارند و علاوه بر ايجاد و تقويت تشكل هاى علني، توده اى و طبقاتى، بخشى از كارگران اگاه بايد با ايجاد و يا تقويت هسته ها، محافل و كميته هاى مخفى و غير علنى نقشى جدى در سازماندهى مبارزات كارگران براى به دست آمدن مطالبات و نيز سوق دادن مبارزات به سمت تشكل يابى كارگران ايفا كنند.  جهاد اقتصادى و رياضت اقتصادى كه سرمايه دارى در ايران و جهان قصد دارد به كارگران تحميل كند، دستمزدهاى فلاكت بار و برده وارانه، حذف يارانه ها و سركوب مبارزات و فعالين و تشكل ها و نيز سركوب هرگونه اعتراض و تظاهرات و سركوب بيان و قلم و اعتصاب و تحميل زندان و فقر و ديكتاتورى و فلاكت و جنگ و خرافه پرورى و تبعيض جنسيتى و ستم طبقاتى بر زنان، كار كودكان، بحران هاى زيست محيطي، فشار اقتصادى بر بازنشستگان، گسترش بيكارى و اعتياد و ظلم و بيداد و ارعاب و تهديد و زندان و نيز فريب كارى هاى هر دو جناح سرمايه دارى در ايران يعنى اصولگرايان و نيز اصلاح طلبان حكومتى كه اكنون اندكى از چپاول و غارت رانده شده اند و فريب و دغل تمامى كشورهاى سرمايه دارى اعم از امريكا و چين و روسيه و دولت هاى اروپايى منجمله انگليس و آلمان و فرانسه و ايتاليا و غيره، همه و همه بايد با مشت محكم و اتحاد و سازمانيابى و تشكل يابى كارگران پاسخ داده شود. روز جهانى كارگر نه سبز است و نه سياه و نه سفيد و نه بنفش و نه زرد؛ روز جهانى كارگر و همه ى روزها به نشانه ى خون و جان و عمر و هستى طبقه ى كارگر به رنگ سرخ است؛ كارگران توليد كنندگان تمامى ثروت ها و نعمت ها و رفاه در جامعه ى بشرى هستند و با خون خود حيات جامعه ى انسانى را تضمين ميكنند، اما خود هيچ بهره اى از اين نعمات و ثروت ها نميبرند، ما كارگران فريب هيچ كدام از جناح هاى سرمايه دارى و رنگاميزى هاى آنان را نخواهيم خورد.

 

ما كارگران ايران در روز جهانى كارگر هم صدا و هم پيمان با ديگر هم طبقه اى هايمان در سراسر جهان ضمن گراميداشت اين روز، با خشم و اعتراض خود يكصدا فرياد برخواهيم آورد كه طبقه ى كارگر براى به دست آوردن مطالبات خود و براندازى نظام انگل وار سرمايه دارى تنها و تنها با اتكا به دانش طبقاتى و اتحاد و تشكل ها و سازمان هاى طبقاتى و كارگرى خود تكيه خواهيد زد.

 

كارگران نيك ميدانند كه نه تنها در روز جهانى كارگر بلكه هر روز بايد بيش از پيش با اعتراض بيشتر و با سازماندهى مبارزات به سوى ايجاد تشكل هاى طبقاتى خود قدم بردارند و هر روز را عرصه ى " گسترش و تقويت ستيز طبقاتى و نبرد كارگرى" كنند و نسخه ها و مناسبات برده وارانه ى سرمايه دارى و از جمله " جهاد اقتصادى" و ساير بى حقوقى هاى تحميل شده از سوى سرمايه دارى اسلامى در ايران را بيشتر و بيشتر نقش بر آب كنند.

 

ما كارگران هر چه بيشتر و گسترده تر، در روز جهانى كارگر ۱۱ ارديبهشت به ويژه در ساعت ۵ عصردر محل هاى كار و زندگى و در محلات و خيابان و كوى و برزن و در هنگام اياب و ذهاب و در سرويس هاى غذاخورى و رخت كن ها و در هر جا و هر جا و در هر فرصت ممكن مطالبات ۸ گانه ى كارگرى كه- نه تمام مطالبات، بلكه - اهم مطالبات كارگران است را به بحث و گفت و گو ميگذاريم و براى ادامه ى نبرد و حركت به سوى ايجاد تشكل هاى طبقاتي، مستقل و خود ساخته و مستقل خود برنامه ريزى و اقدام خواهيم كرد.

 

در ادامه ى اين بيانيه علاوه بر فراخوان مراسم ها و اعلام زمان و مكان ها، برخى شعارهاى مناسب كارگرى براى فرياد كردن در محل هاى مراسم، تظاهرات و آكسيون معرفى ميشوند و در پايان بيانيه اهم مطالبات ۸ گانه براى پخش و تكثير و براى بحث و گفت و گو در ميان كارگران درج خواهد شد. در زمان هاى اعلام شده كه مطابق پيشنهادات ارسالی كارگران در جاهاى مختلف تعيين شده، برای کارگرانی که در حال کار و در محيط های کاری شان هستند، قرار بر دست از كار كشيدن به مدت ۵ دقيقه ميباشد که لازم است به طور يكپارچه و سراسرى در همان زمان توسط كارگران در همه ى نقاط، مطالبات کارگری در ميان كارگران به بحث گذاشته شود .

 

كارگرانى كه در زمان اعلام شده براى شركت در مراسم ها امكان تجمع دارند ميتوانند با به خاطر داشتن شعار ها و مطالبات و يا كاغذ هاى حاوى شعار ها و مطالبات به طور متحد و با برنامه ريزى در محل هاى اعلام شده حاضر شوند. شعار های ما کارگران بايد صف طبقاتی ما را معلوم کند؛ شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر، جناح های سياه و سبز سرمايه داری هر کدام برای منافع سرمايه داری دست و پا ميزنند. ما هيچ اعتراض و تجمعی را بی نصيب نخواهيم گذاشت اما با پرچم خود و با طرح مطالبات ۸ گانه ی خود به اعتراض دست خواهيم زد و در اين روز به يکديگر يادآور ميشويم که برای رهايی از ستم و استثمار طبقاتی و فقر بايد و بايد و بايد متشکل شويم.

 

زمان و مكان مراسم هاى روز جهانى كارگر ،يكشنبه ۱۱ ارديبهشت

 

ساعت ۵ عصر ، سراسر كشور:

 

الف - تجمع ها و مراسم ها در سراسر كشور:

تهران- ساعت ۵ عصر ، از ميدان انقلاب تا مقابل وزارت كار

مشهد- شيراز-اصفهان- قزوين (همگى مطابق اعلام كارگران اين مناطق) و ساير شهرستان ها ساعت 5 عصر در مقابل ادارات كار شهرستان ها و يا ادارات كل كار استان . از شهرهايى در جنوب و مركز و نيز شهرهايى در كردستان اعلام شده كه فراخوان ِ زمان و مكان مطابق شرايط و بر اساس ملاحظات محلى و در زمان مناسب به اطلاع كارگران رسانده خواهد شد.

 

ب-اعتصاب موقت سراسرى در محيط هاى كار:

ساعت ۵ عصر- كارگران شاغل در محيط هاى كار و كارخانجات به طور همزمان و يكپارچه و سراسرى به مدت ۵ دقيقه در ساعت ۵ عصر يكشنبه دست از كار خواهند كشيد و مطالبات ۸ گانه و مباحث خود را با همكاران خود به بحث خواهند گذاشت. در صورت امكان ، با طرح شعارها و خواسته ها و مطالبات جارى خود، كارگران در اين ساعت در محل هاى مناسب در محيط كار تجمع خواهند نمود و ضمن برگزارى مراسم به فرياد شعار ها و طرح و بحث و اعتراض براى دستيابى به مطالبات خود خواهند پرداخت.

 

شعارهاى پيشنهادى براى روز مراسم و نيز براى ساير اعتراضات و تجمعات كارگرى در سراسر سال:

 

- دستمزد بردگان و حذف سوبسيد/بر عليه سرمايه بايد جنگيد - قرارداد موقت/ ملغى بايد گردد

- كارگر زندانى آزاد بايد گردد - قرارداد موقت / بردگى وفلاكت

- زندانى سياسى / آزاد بايد گردد - كارگران جهان/ هم طبقه،هم پيمان

- كارگر قراردادي،پيمانى/ تشكله پايان بى سامانى - شوراى عالى كار / حامى سرمايه دار

- عليه شركت هاى پيمانكارى/ برپا كنيم تشكل كارگرى - اتحاد و تشكل / راه رهايى ما

- شوراى اسلامى كار/ پشتيبان سرمايه دار - سرمايه از روز ازل نبوده / سرمايه دار حق ما رو ربوده

- اصول گرا،اصلاح طلب/ضد كارگر،فرصت طلب - تشكل مستقل حق مسلم ماست

- جهاد اقتصادى و رياضت/ به ضد كارگرانه اين سياست - جهاد اقتصادى و

رياضت / ننگ بر اين اقتصاد و سياست

 

 

مطالبات هشت گانه‌ی کارگران ايران - سال ۱۳۹۰

۱ـ    ما کارگران برای مقابله با قراردادهای موقت، سفيد امضا و قراردادهای شرکت‌های پيمان‌کاری با اتحاد و آگاهی و با ايجاد تشکل های خود دست به مبارزه خواهيم زد.

۲ـ  حذف يارانه‌ها هجوم به سفره‌ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض‌های آب، برق، تلفن و گاز از هر طريق ممکن ديگر و به صورت متحد و متشکل با اين اقدام و طرح ِ ضد کارگری مبارزه خواهيم کرد.

۳ـ  ما اعلام و تعيين حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان که چندين برابر زير خط فقر است و توسط نهاد سرمايه‌داری شواري‌عالی کار تعيين شده و نيز روش ضد کارگری و خائنانه‌ی سه جانبه گرايی را محکوم مي‌کنيم؛ در روش سه جانبه گرايي، مذاکره و توافق بين نمايندگان کارفرمايان و نماينده دولت (که همگی از طبقه‌ی سرمايه‌دار هستند) از يک سو و ازسوی ديگر نماينده‌ی کارگران انجام مي‌گيرد و کارگران در مقابل دو رای سرمايه داری بازنده خواهند بود.

 

ما اعلام مي‌داريم که افزايش دستمزد با خواهش و توافق و مذاکره حاصل نمي‌شود. کارگران بايد با اعتراض و نمايش قدرت و اعتصاب و با مبارزه‌ی متشکل و متحد دستمزدهايی متناسب با استاندارهای زندگی را به سرمايه‌داری تحميل کنند.

 

۴ـ  کارگران و فعالان کارگری زندانی بايد آزاد شوند و ما هر گونه دستگيري، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم نموده و به صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواهيم کرد.

 

۵ـ  ما کارگران برای دست‌يابی به آزادی بيان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانيان سياسی و پايان يافتن احکام ضد انسانی اعدام ،همزمان با ديگر مطالبات‌مان مبارزه خواهيم کرد.

 

۶ـ  پيروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان‌يافته‌ی تمامی اقشار طبقه‌ی کارگر اعم از کارگران صنعتي، معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و ... ممکن نيست. ما کارگران در هر صنف و رسته ضمن اتحاد با تمامی اقشارهم طبقه ای مان در طبقه ی کارگران ايران و منطقه و حمايت از مطالبات کارگران مهاجر در ايران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتيبان مبارزات کارگران در سراسر جهان مي‌دانيم.

 

۷ـ  ما برای دست‌يابی به مطالبات اقتصادی-سياسی خود بر عليه تمامی جناح‌ها و حاکميت‌های داخلی و خارجی سرمايه‌داری اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در ايران و اعم از دولت‌های سرمايه‌داری آمريکا،چين، روسيه، اروپايی و ... تنها و تنها با اتکا بر نيروی طبقاتی کارگری خود، مبارزه خواهيم کرد.

 

۸ـ  نظام سرمايه‌داری از تبعيض جنسيتی-اقتصادی- سياسی- اجتماعی عليه زنان بهره و سود مي‌برد، همچنين کار کودکان منبع سود‌های سرشار برای نظام انگلی سرمايه داري‌ست؛ ما ضمن محکوم کردن هرگونه تبعيض جنسيتی عليه زنان، برای متشکل کردن هر گونه مبارزه برای دست‌يابی زنان به مطالبات ويژه ی زنان و نيز مطالبات طبقاتی شان و نيز برای تقويت جنبش لغو کار کودک از هيچ مبارزه‌ای فروگذار نخواهيم کرد.

 

 

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۰

بيانيه شماره۲ - سال ستيز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی

۶ـ  ارديبهشت ۹۰

1may1390@gmail.com

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©