Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
 
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۰۷ دسامبر ۲۰۱۹
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :  برابر با 
محکم ترازهمیشه ازحقوق هموطنان بهایی مان دفاع کنیم

محکم ترازهمیشه ازحقوق هموطنان بهایی مان دفاع کنیم !

 

هیئت تحریریه سایت راه کارگر

به مناسبت نامه دانشجویان بهائی خطاب به مردم ایران

 

اخیرا جمعی ازدانشجویان بهایی کشورمان، به مناسبت فرا رسیدن سال نو، نا مه ای خطاب به مردم ایران انتشار دادند و از ظلم و ستم و اجحافاتی که زیر حاکمیت ولایت فقیه بر آن ها روا می شود ، شکوه کرده اند وخواهان پایان یافتن وضعیت اسف بارخود شدند.

حقیقت این است که درتاریخ کشورمان، خشونت وظلم بسیاری علیه اقلیت های مذهبی اعمال شده، اما دراین میان، پیروان مذهب بهایی مورد بیشترین اجحاف و سرکوب قرارداشته اند. به ویژه در دوره قاجار، به طوردائمی مورد اذیت وآزارو تحقیرقرارمی گرفتند. درهمین دوره بود که تعدی، کشتاروتجاوزبه جان ومال آن ها به امری عادی وسرگرمی روزمره مرتجعین تبدیل شده بود و"باب"، رهبرمذهبی و اجتماعی بابیون، درتوطئه مشترکی میان دستگاه سلطنت و روحانیت، توسط ناصرالدین شاه قاجاروامیرکبیر، ودرهمدستی با تنی چند ازروحانیون ارشد شیعه، دستگیرگردید وسپس درتبریز به قتل رسید.

رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی نیزاز ابتدای به قدرت رسیدنش، روش سبعانه حاکمان قاجاروروحانیت آن دوره را در برابر پیروان این مذهب که تعداد شان قریب به سیصد هزار نفرمی رسد - در پیش گرفته ودرطول حکومت ددمنشانه خود، لحظه ای از سرکوب دائمی و هدفمند آنان غافل نمانده است و این سیاست را با تمام قدرت پیش می برد.

درطول بیش ازسی سال گذشته، صدها نفرازمعتقدین به مذهب بهائیت توسط این رژیم به قتل رسیدند، تعدادی درسیاه چال های ولایت فقیه دراسارت و شکنجه قراردارند وبسیاری ازکاراخراج گردیدند. صدها نفرازدانشجویان ودانش آموزان بهایی، ازتحصیل محروم شدند ونیزده ها هزارنفر از آنان در وحشت دایمی وآینده ای نا معلوم به سرمی برند. دردوره هایی که موجودیت رژیم ولایت فقیه ازجانب جنبش مردمی و یا قدرت های خارجی مورد تهدید قرارمی گیرد، اذیت و آزار بهاییان به اوج می رسد. وهربارتعدادی ازآنان به بهانه های واهی و دروغین، به عنوان عوامل بیگانه دستگیروزندانی می شوند.

بهاییان کشور هم چون دیگر ایرانیان به این آب و خاک تعلق دارند وسالیان سال درکنارهموطنان خود زیسته اند. همه کسانی که برای ایرانی دمکراتیک و فارغ ازسرکوب آزادی های مذهبی وغیرمذهبی و جدایی دین ازدولت مبارزه می کنند، نمی توانند نسبت به ستم بی حد ومرزی که برای از بین بردن پیروان مذهب بهایی ـ که مذهب شهیدان تبدیل شده است ـ اعمال می گردد بی تفاوت بمانند وباید قاطعانه ترازهر زمان دیگری، از آزادی عقیده، مذهب و حقوق شهروندی آن ها دفاع نمایند ودر برابرسیا ست های سرکوبگرانه ارتجاع ولایت فقیه نسبت به آنان، محکم بایستند.

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2019 Copyright: All rights reserved